Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Vessigeskolan vill förebygga utmanande beteende med ny handlingsplan

Cristina Tirea, skolpsykolog.

Cristina Tirea, skolpsykolog.

Tänker du ibland att utmanande beteende hos barn är en följd av dålig uppfostran? Att sådana barn saknar respekt för auktoriteter? Att deras beteende är medvetet utstuderat? Att belöning och straff är effektiva sätt att komma till rätta med sådana barns beteende? Med det citatet från Ross Greene inleder skolpsykolog Cristina Tirea intervjun. Cristina har tillsammans med Vessigebroskolans rektor och elevhälsoteam tagit fram en handlingsplan för hur skolan kan arbeta med utmanande beteende.

Vad är utmanande beteende?

- Det är beteenden som uppstår när skolvardagen kräver färdigheter som en elev saknar eller som ännu inte har utvecklats helt. Det gör att skolans förväntningar på eleven överstiger dess förmåga att reagera på ett adekvat sätt.

Vad är syftet med handlingsplanen?

- Arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att riskerna för utmanande beteende så långt som möjligt förebyggs. Skolpersonal ska ges möjlighet att medverka i arbetet med att förebygga utmanande beteende. Rektorn utreder tillsammans med elevhälsoteamet riskerna för utmanande beteende, vidtar de åtgärder som behövs och följer upp dessa åtgärder. Alla medarbetare ska känna till hur en akut situation ska hanteras.

Vad innehåller handlingsplanen?

- Handlingsplanen beskriver hur skolpersonal ska arbeta systematisk för att minska utmanande beteende hos elever. Den berättar vad som ska känneteckna skolans inriktning samt hur all skolpersonal förväntas arbeta. Det främjande och förebyggande arbetet beskrivs samt rutinerna för detta. Handlingsplanen beskriver även hur skolpersonal hanterar akuta situationer med starkt utmanande beteende, samt vilka rutiner som ska vidtas efter uppkomna situationer.

Vad är du särskilt nöjd med kring handlingsplanen?

- Handlingsplanen hjälper oss vuxna att vara trygga och säkra på hur vi kan arbeta för att stödja eleverna och varandra. Eleverna behöver känna tillit till att vi vill försöka förstå. Ingen skolpersonal skall känna sig ensam i arbetet med elever med utmanande beteende. Genom handlingsplanen visar vi på samarbetet med elevhälsoteamet.

Vad säger elever och vårdnadshavare?

- De elever som har fått en individuell handlingsplan känner sig lyssnade på och upplever en delaktighet. Alla inblandade på individ-, grupp- och organisationsnivå vet hur vi ska arbeta genom att vi gör en individuell handlingsplan. Eleverna upplever att de blir lyssnade på när vi försöker förstå varför olika situationer uppstår. Vi går från att fokusera på individen till att fokusera på metod och bemötande hos de vuxna istället. Vårdnadshavarna är glada när vi har ett tydligt samarbete och ansvarstagande på alla nivåer.

Tänker du att elever gör rätt om de kan, eller gör de rätt om de bara vill? Dessa två olika tankesätt kan medföra olika elevsyn och syn på beteenden i skolan. Greene (2016) menar att om skolpersonalen vet vilka färdigheter som är outvecklad har skolan större möjlighet att lära ut det och kan även förutsäga i vilka situationer som det utmanade beteendet kommer uppstå i. Här kan handlingsplanen ge en trygghet för eleven, vårdnadshavaren och skolpersonal.

Text

Sofie Lökholm
Kvalitetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
sofie.lokholm@falkenberg.se