Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Trygghetsteam bidrar till ökad trygghet och gemenskap på Hjortsbergsskolan

Vinterbild

På Hjortsbergsskolan finns ett Trygghetsteam som driver skolans värdegrundsarbete och arbetar aktivt för att öka tryggheten och gemenskapen på skolan. Delaktiga i Trygghetsteamets arbete är bland annat skolans två värdegrundspedagoger Roger Asp och Eva-Lisa Högfeldt. Margareta Gustavsson, strateg inom barn- och elevhälsan, har träffat Roger och Eva-Lisa för att låta dem berätta mer om skolans trygghetsarbete och deras roll som värdegrundspedagoger.

En eftermiddag träffar jag Roger Asp och Eva-Lisa Högfeldt som båda är värdegrundspedagoger på Hjortsbergsskolan och som ingår i skolans Trygghetsteam. De arbetar som värdegrundspedagog på förmiddagarna och som fritidspedagog på eftermiddagarna, vilket gör att det inte finns mycket tid över för annat. De beskriver hur dagarna går i en ”rasande” fart men det råder ingen tvekan om att de känner glädje och stolthet över sitt arbete. Så med stort engagemang och glädje berättar de om skolans pågående trygghetsarbete för mig.

Trygghetsteamet på Hjortsbergsskolan har funnits i ungefär fem år. Roger Asp och Eva-Lisa Högfeldt, som båda är värdegrundspedagoger på skolan, ingår i Trygghetsteamet tillsammans med rektor, skolkurator och pedagoger från olika årskurser. Trygghetsteamet träffas en gång per vecka. Under mötena går de igenom nuläget på skolan samt alla nyinkomna ärenden som är anmälda på Trygghetsteamets sida i intranätet. Alla ärenden som pedagogerna vill ha stöd med ansöker de om via intranätet, vilket gör att det bara finns ”en väg in”. Det stöd som efterfrågas rör både åtgärdande arbete/problemlösning och förebyggande/hälsofrämjande insatser. Stöd efterfrågas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med pedagogerna lägger trygghetsteamet upp en plan där klassläraren är med i hela processen. Vid avslut dokumenteras och utvärderas insatsen tillsammans.

Rastvärdsskap, coachsamtal och Tillsammansdag

Roger och Eva-Lisas uppdrag inkluderar en rad olika insatser, bland annat:

  • Rastvärdskap: Roger och Eva-Lisa är ute på alla raster för att ”trygga upp”, ha koll på elever och fånga upp oroligheter och konflikter. Det kan också innebära att vara med och starta upp aktiviteter och se till att alla barn får vara med. Utöver deras närvaro finns det en rastpedagog som skapar och leder aktiviteterna. Ett mål de har är att lära sig namnen på så många elever som möjligt för att skapa tillit och goda relationer med eleverna.
  • Förebyggande insatser i klass/grupp: Roger och Eva-Lisa har skapat en modell för ett introduktionsprogram som grundar sig i värdegrundsarbetet på skolan. Teman som tas upp är mobbning, kränkande behandling, skolans värdegrund och likabehandlingsplan. Andra teman kan vara språkbruk, utanförskap och studiero. Dessa insatser kan leda vidare till riktade insatser både i grupp och individuellt, exempelvis att möta upp en elev varje dag vid skolstart.
  • Coachsamtal: Roger erbjuder enskilda coachande samtal med elever. De träffas till en början en gång i veckan för att sen gå över till ett samtal i månaden. I samtalet går de igenom nuläge, hur det har fungerat på lektion/rast sen sist, vad gör eleven som är bra och vad kan hen göra bättre. Efter varje samtal får eleven skatta sin trivsel på en skala om 0-10.
  • Åtgärdande arbete: Roger och Eva-Lisa utreder de uppkomna incidenter som anmälts till trygghetsteamet. De skriver incidentrapport för att motverka kränkningar så väl fysiskt, verbalt eller psykiskt både i den fysiska miljön och via nätet.
  • Tillsammansdag: En gång per termin arrangeras en Tillsammansdag på skolan där alla elever deltar i olika aktiviteter. Roger och Eva-Lisa håller i planering och genomförande av denna dag.

Jag frågar vad som är roligast med deras arbete och samstämmigt svarar de ”att jobba ihop med eleverna och när vi ser en utveckling till det bättre som när eleverna blir tryggare”. De upplever att eleverna uppskattar deras närvaro och inter ser dem som vakter trots att de ”hänger” vid fotbollsplanen på varje rast. Ett kvitto på det var när en elev sa: ”Roger du måste älska fotboll för du är ju alltid på fotbollsplanen”, vilket fick Roger att känna både glädje och nöjdhet i att ha lyckats med sitt uppdrag.

Vinsterna med ett Trygghetsteam är många

Vad är vinsterna med ett Trygghetsteam? Roger och Eva-Lisa är helt övertygade i att eleverna upplever större trygghet med vuxennärvaro på skolans alla arenor, exempelvis att det alltid finns någon att vända sig till på rasterna. Detta bekräftas också i den årliga elevenkäten där skolan får ett högt resultat i frågor som rör trivsel och trygghet. En annan vinst kan vara att pedagogerna upplever större trygghet när de får stöd och avlastning i det akuta åtgärdande arbetet och i det förebyggande arbetet där man hjälps åt. Under Lärmässan 2019 föreläste Roger och Eva-Lisa om Hjortsbergsskolans Trygghetsteam för kollegorna runt om i kommunen, intresset var stort och de fick mycket positiv feedback.

Planen framåt är att profilera sig mer både internt och externt och bli ännu mer synlig för elever och omgivning. En önskan finns att kunna arbeta mer förebyggande, exempelvis att varje läsår rikta sig till en årskurs där man planerar in ett antal lektionstillfällen kring återkommande teman. Roger och Eva-Lisa tror att alla skolor har ett behov av Trygghetsteam som tar ansvar för skolans värdegrundsarbete. Det skulle bidra till större trygghet, acceptans för olikheter, trivsel och gemenskap som varje skola mår bra av.

Text

Margareta Gustavsson
Strateg inom barn- och elevhälsan
margareta.gustavsson@falkenberg.se