Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Uppföljning av Slöingeskolans arbete med trygghet och studiero

Mia Melin, tidigare rektor på Slöingeskolan.

Mia Melin, tidigare rektor på Slöingeskolan. Sedan årsskiftet arbetar Mia som verksamhetschef för central barn- och elevhälsa.

På Slöingeskolan bedrivs ett systematiskt och teoretiskt förankrat arbete kring trygghet och studiero. När Utbildning Falkenberg förra våren berättade som skolans arbete pågick en kartläggning av statushierarkier i klasserna och skolan skulle just påbörja arbetet med ett gemensamt arbetsplatskontrakt. Vad har hänt sedan dess? Möt Mia Melin, tidigare rektor för Slöingeskolan, som berättar mer om hur arbetet fortskridit.

Vad har ni arbetat med under det senaste året kring trygghet och studiero?

- Skolans personal har skrivit ett gemensamt arbetsplatskontrakt. Vi har även arbetat vidare med att genomföra sociografisk inventering på några klasser.

Vad innehåller ett arbetsplatskontrakt?

- Vi menar att ett arbetsplatskontrakt kan bidra till en ökad likvärdighet både i hur vi arbetar men även i vårt förhållningssätt. Det skapar en trygghet för personalen, eleverna och vårdnadshavarna. Ett arbetsplatskontrakt ska innehålla avsnitt som vi menar är viktiga för att främja, förebygga och skapa trygghet och studiero. På Slöingeskolan har vi valt följande avsnitt som beskriver gemensamma förhållningssätt: Professionellt förhållningsätt, hur vi ska arbeta för att få en lugn och trygg elevgrupp, gemensamma skolgårdsregler (gungor, fotboll och allmänt), inomhusregler och även hur vi ska tänka och agera vid gemensamma möten.

Hur skrev ni arbetsplatskontraktet?

- Vi träffades på gemensamma arbetsplatsträffar och identifierade olika avsnitt som vi menar är både centrala i arbetet, men även avsnitt där vi ser att vi behöver ha gemensamt förhållningssätt. Vi arbetade i mindre personalgrupper och skrev tillsammans fram arbetsplatskontraktet. Rektor är den som ansvarar för att arbetsplatskontraktet utvärderas kontinuerligt.

Hur genomför ni en sociografisk inventering?

- Vid de enskilda elevsamtalen deltar två vuxna, exempelvis mentor och elevhälsopersonal. Till varje elevsamtal finns det ett antal frågor som kan ställas till eleven. Innan vi påbörjar elevsamtalen skickar vi hem ett informationsbrev till vårdnadshavarna och ibland ger vi information om processen på föräldramöte. Eleverna får instruktionen att de inte ska berätta för andra vad samtalet innehåller. Eleven får widgitbilder på sig själv och sina klasskamrater och ska placera ut dem på en femgradig trappa utifrån status. Ibland har de svårt att förstå status och då brukar vi förklara det med att det handlar om vilka elever som är mest populära och vem som många elever lyssnar på. Vi vill försöka få reda på hur eleven tänker kring den sociala samvaron i gruppen och vad som ger hög status i elevgruppen.

Med vilka elevgrupper kan man genomföra en sociografisk inventering?

- Vi har genomfört det med elevgrupper där vi har haft en lägre måluppfyllelse, där det finns en antipluggkultur eller där vi behöver få en fördjupad förståelse för den sociala samvaron. Det kan även vara i elevgrupper där vi ser att det finns härskartekniker eller där det finns maktlekar.

Varför är sociografisk inventering ett bra verktyg?

- Vi får en fördjupad förståelse för positioneringar, grupperingar och sociala processer i elevgruppen. Det tar tid att genomföra elevintervjuerna, men ofta har dessa elever och klasser redan tidigare tagit mycket tid från olika personalgrupper. När vi sedan analyserar elevsamtalen kan vi planera för förbättringsinsatser och handlingsplaner både på skol-, klass- och individnivå.

Kommer ni delge ert arbete till andra skolor?

- Kvalitet och Utveckling kommer under nästa läsår bjuda in mig och min tidiagre personal för att ge inspiration till andra medarbetare i kommunen.

Text

Sofie Lökholm
Kvalitetsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen
sofie.lokholm@falkenberg.se