Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Tidiga samordnade insatser ska stödja yngre elever i grundskolan

Karolina Träff, Katarina Einarsson och Mauritz Rundén.

Karolina Träff, Katarina Einarsson och Mauritz Rundén.

Tidiga samordnade insatser, TSI, är ett pilotprojekt som pågår på Skogstorpsskolan för att ge extra stöd till elever i låg- och mellanstadiet. TSI är ett komplement till skolans andra stödinsatser och ska på sikt inkludera stöd i skola, hem och på fritiden.

Tidiga samordnade insatser ska i ett tidigt skede ge stöd åt både elever och föräldrar. Det är ett samarbetsprojekt mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och stödet vänder sig främst till barn i låg- och mellanstadieålder. Sen höstterminen 2020 pågår ett pilotprojekt på Skogstorpsskolan och Katarina Einarsson är samordnare för projektet.
- Vi har fått ett jättefint bemötande från all personal på Skogstorpsskolan. Det är många som tycker det är positivt att stödet är riktat till de yngre eleverna, berättar Katarina och fortsätter:
- Även eleverna är positiva och nyfikna på de olika aktiviteter vi erbjuder och de föräldrar vi möter är också mottagliga för att ta emot stöd. Det gör det lättare för oss att påverka.

Förutom Katarina är det Mauritz Rundén och Karolina Träff som jobbar i projektet. Karolina och Mauritz är utlånade från socialförvaltningen och finns på plats på Skogstorpsskolan fem dagar i veckan. Katarina är anställd i den centrala barn- och elevhälsan och finns på plats två till tre dagar i veckan.
- Vi vill vara en del av helheten och ett komplement till andra stödinsatser på skolan. Vi har ett bra samarbete med elevhälsan och vi ser stora möjligheter att bygga något bra från grunden, säger Katarina.

Skola och fritid hänger ihop

Projektet har sitt ursprung i en förstudierapport från 2019. Rapporten visade att många av de stödinsatser som görs är reaktiva och riktar sig till barn i högstadieålder och uppåt. Utifrån rapporten togs det beslut om att det krävs fler uppsökande och förebyggande insatser för elever i de yngre åldrarna.
- Genom att erbjuda stöd tidigt till både barn och föräldrar hinner problemen inte växa sig så stora och det kan vara lättare för föräldrar att se lösningar när barnen fortfarande är relativt små. Vårt mål är att skapa förutsättningar för både en bra skolgång och fritid, säger Katarina.

Att inte bara fokusera på barnets tid i skolan utan även i hemmet och på fritiden är något som Katarina hoppas de kommer att kunna utveckla med tiden, bland annat genom samarbeten med föreningslivet.
- Allt hänger ihop. Om det är jobbigt hemma eller på fritiden så påverkar det skolan och vice versa. Pandemin har gjort att vi inte kunnat jobba så mycket med de här frågorna men på sikt vill vi inspirera till en aktiv fritid. Fysisk aktivitet påverkar både den fysiska och psykiska hälsan men också inlärningsförmågan, berättar Katarina och fortsätter.
- Fritidsaktiviteter ger barnen ytterligare ett sammanhang där de kan utvecklas och känna tillhörighet. Det är också lättare att komma igång med aktiviteter när barnen är yngre. Om de inte har aktiviteter på fritiden är risken att de hittar samhörighet i andra sammanhang där det kanske inte finns en vuxen närvarande.

Stöd både på individ- och gruppnivå

De tidiga insatserna vänder sig både till enskilda elever, grupper och klasser. De enskilda elevärendena initieras alltid i samarbete och dialog med elevhälsan.
- Vi jobbar med cirka tio enskilda elevärenden på Skogstorpsskolan och det är där vi lägger mest fokus, men vi har även jobbat klassvis med olika teman. Till exempel om hur man sätter gränser, beter sig i sociala medier och hur man är en bra kompis. Ett övergripande mål är att ge alla elever en större självkännedom, självkänsla och förebygga psykisk ohälsa.

Framöver kommer det även att erbjudas föräldrastöd i grupp och som vänder sig till alla vårdnadshavare.
- Vi tror att alla kan behöva stöttning i sitt föräldraskap. Barn kommer in i olika faser och vi kan inte förutspå vilka som kommer att behöva stöd längre fram. Kan vi bidra till att hjälpa föräldrar att vara ännu bättre föräldrar är mycket vunnet, avslutar Katarina.

Text

Jens Karlsson
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
jens.karlsson@falkenberg.se