Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

STL ska utveckla elevernas skriftliga uttrycksförmåga och lyfta resultaten

Hanna Skyggeson, lärare på Fajansskolan.

Hanna Skyggeson, lärare på Fajansskolan.

Under det gångna läsåret har elva lärare gått en handledarutbildning i STL, Skriva sig till lärande. Utbildningen är en satsning för att förbättra och utveckla elevernas skrivprocess med fokus på att utveckla lärarens undervisning, där digitala verktyg fungerar som hävstång för lärandet. Möt Hanna Skyggeson, lärare på Fajansskolan, som nu kan titulera sig handledare i STL samt Anna Wilhelmsson och Niels Töttrup, samordnare för STL, som berättar mer om STL och hur STL stärker lärarnas undervisning och öka elevernas lärande.

Nu avslutas det första läsåret i satsningen på STL inom barn- och utbildningsförvaltningen. Bakgrunden till varför det blev en satsning på just STL hittas dels i den resultatanalys som gjordes 2019 där det framgick att en stor andel av eleverna i årskurs tre och sex inte nådde samtliga kunskapskrav i nationella prov i svenska och dels i förvaltningens långsiktiga digitaliseringsarbete och tillgången till digitala resurser ute i verksamheterna.
- Vi sökte efter en forskningsbaserad undervisningsmodell som kombinerade utvecklandet av elevernas lärande med ett användande av digitala verktyg i undervisningen och STL blev en fullträff! Därtill finns en stor överensstämmelse mellan kollaborativ och formativ undervisning och de undervisningsstrategier som används inom STL, berättar Anna Wilhelmsson, samordnare för STL på barn- och utbildningsförvaltningen.

STL fokuserar på digitalt skrivande som föregås av förberedande undervisning och arbete under skrivprocessen som inkluderar samarbete mellan elever på digitala arenor. I samband med skrivprocessen ger läraren digital och muntlig återkoppling på elevernas skrivande. Centralt är också att eleverna tidigt lär sig att ge och få formativ återkoppling på sitt skrivande från klasskompisar och att eleverna ses och fungerar som lärresurser för varandra i skrivandet. Arbetet organiseras enligt den så kallades STL-cirkeln.
- STL kan användas i alla årskurser och alla ämnen som innehåller skriftliga moment. Forskning visar att elever genom STL utvecklar sina skriftliga uttrycksförmåga, men också läs- och övriga språkförmågor, säger Niels Töttrup, samordnare för STL på barn- och utbildningsförvaltningen.

Det har också visat sig att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat tenderar att minska när eleverna arbetar med STL, genom att pojkarnas kunskapsutveckling ökar. Användandet av digital teknik och publicering av elevtexter på digitala arenor ser forskarna vara motivationshöjande för alla elever, men än mer för pojkar.

STL-cirkeln.

STL-cirkeln.

Handledare utbildas och utbildar samtidigt sina kollegor

Under nuvarande läsår har elva lärare från Hjortsbergsskolan, Fajansskolan, Falkenbergs Montessoriskola och Tångaskolan gått handledarutbildningen. Utbildningen pågår under två terminer och under utbildningen lär sig lärarna hur man kan utveckla elevernas skrivande utifrån STL-cirkeln samtidigt som de handleder och utbildar kollegor på sin skola i hur STL kan användas i undervisningen.

Utbildningen är krävande och det tar tid och kraft att göra analysmallar, genomföra och utvärdera sin egen undervisning, ge konstruktiv kritik till andra, samt parallellt utbilda kollegor som är med i STL arbetet som deltagare. Anna och Niels är överens om att handledarna och deltagarna har utvecklats under utbildningens gång, något de bland annat ser i kvaliteten i analysmallarna och den feedback de ger varandra. Något som också framkommit i dialog med handledare och deltagare är en positiv förvåning över elevernas förmåga att få och ge återkoppling på texter eller andra undervisningsaktiviteter.
- Arbetet med STL är långsiktigt då det handlar om att lärarna ska utveckla och förändra sin egen undervisning. Förändring tar som bekant tid! Därför kommer det också att ta tid innan arbetet med STL kommer visa på en positiv effekt på elevernas lärande, kunskapsutveckling och kunskapsresultat, men arbetet med STL har börjat bra, säger Niels glatt.

Niels Töttrup och Anna Wilhelmsson, samordnare för STL på barn- och utbildningsförvaltningen.

Niels Töttrup och Anna Wilhelmsson, samordnare för STL på barn- och utbildningsförvaltningen.

"Jag ser många fler möjligheter än utmaningar med STL"

En av lärarna som gått handledarutbildningen är Hanna Skyggeson på Fajansskolan. Trots att förutsättningarna att delta i utbildningen under just detta läsår varit mycket speciella tycker Hanna att hon och hennes kollegor kommit igång med STL i undervisningen.

Vad har utbildningen gett dig i din roll som handledare?

- Den röda tråden är att det har varit så stort fokus på återkoppling, både lärare och elever emellan. Jag har under utbildningen hittat nya ingångar och fått nya sätt att träna och utveckla återkoppling i undervisningen, vilket har gjort mig mer medveten om återkoppling. Utmaningen har varit att sätta sig in allt nytt.

Vad tycker dina deltagare om att använda STL i sin undervisning?

- Jag har handlett en tacksam grupp som har varit positiva till utbildningen! De är intresserade, vill mycket och försöker på alla sätt hitta vägar att arbeta med analysmallen och STL i undervisningen. De har tyckt att det varit bra att vi tillsammans påbörjat analysmallen. Deltagarna från förskoleklassen har verkligen kopplat ihop STL med sitt ÄDK arbete, vilket varit mycket bra.

Hur har det gått när du själv har använt STL i din undervisning?

- Det har gått förhållandevis bra, jag har testat mig fram. Det har varit en liten utmaning att starta med STL med en helt ny klass, men det har gått över förväntan. Det är framför allt i svenska vi planerat undervisningen i STL, men vi har också provat i historia och NO. Jag har blivit modigare att testa STL i andra ämnen. Det finns inget hinder att använda STL i många ämnen. I den sista analysmallen ska vi arbeta med räknesagor och prova återkoppling från annan mottagare med årskurs 2.

Vad tycker dina elever om STL i undervisningen?

- Vi har diskuterat cirkelmodellen och återkoppling utifrån denna så STL har blivit en naturlig del i undervisningen. Vi har skrivit modelltexter tillsammans. Eleverna har varit positiva till återkopplingen och verkligen försökt på alla sätt. Återkoppling var inget nytt för eleverna, men de har inte gjort det så regelbundet innan. För eleverna har det varit viktigt vem som ger återkoppling till vem. Vi har gjort återkopplingen både anonymt och med namn på den som återkopplat. Det är en stor vinst för eleverna att läsa varandras texter och få syn på olika texter och olika innehåll i texterna.

Har resultaten förbättrats eller har du du sett några andra effekt i elevernas lärande efter du börjat använda STL?

- Jag kan se en vilja hos eleverna att få och ge återkoppling, ta till sig denna och sedan bearbeta och förbättra texten efter återkopplingen. Eleverna verkar mer villiga att utveckla texten än innan. Jag tror det beror på att vi startade upp med STL direkt och att jag var ny som deras lärare. Vi har en skrivläxa digitalt varje vecka, där jag ger återkoppling enskilt till alla elever och det har gett resultat. Det har även varit bra träning för mig att göra återkoppling. Det är lite för tidigt att se vilka effekter STL får för elevernas skrivutveckling på längre sikt!

Vilka har varit de största utmaningarna med STL?

- Det har funnits flera utmaningar, men jag ser många fler möjligheter än utmaningar och hinder med STL. Bland annat är det en utmaning när inte alla lärare gått samma utbildning, det är viktigt att tala samma språk. Utbildningen tar tid i början, det handlar ett förhållningssätt, att skapa ett tillåtande klimat och att få till goda former för återkoppling. Att utbilda sig som handledare och samtidigt utbilda deltagare har också varit utmanande. Det finns också mer tekniska utmaningar där tillgången på iPads bland de yngre eleverna är en av dem.

På vilket sätt tänker du använda STL efter utbildningen?

- Självklart kommer jag att fortsätta med STL i undervisningen, det känns som jag precis har börjat. Jag tror verkligen på STL och kommer att ha med det i planeringen framöver. STL är ett förhållningssätt som du har med dig när du planerar nya arbetsområden i alla ämnen. Först vill jag utveckla STL på Fajansskolan, men i nästa steg vill jag gärna utbilda lärare från en annan skola i STL.

Text

Anna Wilhelmsson
Utvecklare IT och lärande och samordnare för STL
anna.wilhelmsson@falkenberg.se

Niels Töttrup
Strateg och samordnare för STL
niels.tottrup@falkenberg.se