Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Eleverna ska förstå att det sker ett lärande på fritidshemmet

Anna Karlsson, Pia Lindahl, Ann-Sofie Gripse, Mårten Nordhall och Fatima Hojeij arbetar på Apelskolans fritidshem.

Anna Karlsson, Pia Lindahl, Ann-Sofie Gripse, Mårten Nordhall och Fatima Hojeij arbetar på Apelskolans fritidshem.

På Apelskolans fritidshem bedrivs undervisningen utifrån elevernas intresse, tillgängliga lärmiljöer och aktuellt arbetsområde. Till grund för undervisningen ligger en strukturerad planering kopplat till styrdokument, årshjul och kvalitetsindikatorer. Ann-Sofie Gripse, fritidspedagog med utvecklingsansvar, berättar med egna ord om kollegiets planering, samarbete och samsyn för att bedriva en undervisning med fokus på elevernas lärande.

Apelskolans fritidshem ligger i Ullared. Vi har nära till skog och natur och lite föreningsliv. På vårt fritidshem är vi fem pedagoger som arbetar. Vår verksamhet utgår från elevernas intresse, vilken lärmiljö vi har tillgång till samt vilket arbetsområde vi arbetar med. Vi vill ha en bra pedagogisk verksamhet där eleverna förstår att det sker lärande på fritids.

Planering med fokus på rätt saker

Stort fokus på våra fritidshemsplaneringar är vad vi diskuterar och hur vi gör det. Det är viktigt att inte hamna i ständiga diskussioner om praktiska saker. Vi har två olika dagordningar som vi använder oss av för att få en bra mötesstruktur och på så sätt få givande pedagogiska diskussioner. Den ena dagordningen fokuserar mer på praktiska saker såsom veckoplaneringar, pedagogiska planeringar, vårt årshjul och diverse inköp. Den andra dagordningen fokuserar mer på pedagogiska diskussioner utifrån specifikt ämne samt vårt arbete med aktionsforskning. Det som finns med på båda dagordningarna är utvärdering, det vill säga hur har det gått och varför.

När vi planerar vår verksamhet är det viktigt hur vi pratar. Istället för att fråga oss “vad eleverna ska göra på fritids” ställer vi oss istället frågan “vad ska eleverna lära sig på fritids”. Genom att ändra ordet göra till ordet lära så skiftar vi direkt fokus till vilken undervisning vi ska bedriva på fritidshemmet.

Samarbete och samsyn - Allt ska hänga ihop

När vi planerar vår undervisning utgår vi alltid ifrån våra styrdokument, vårt gemensamma årshjul (som fritidshemmen i Ullaredsområdet har tagit fram tillsammans) samt från kvalitetsindikatorerna. Tanken är att vi ska ha en verksamhet där alla delar “kuggar” in i varandra. Allting ska vara sammanlänkat och bilda en bra grund för vår undervisning. Skolor och fritidshem i Falkenberg ska präglas av “det goda lärandet”. Det innebär bland annat att vi ska ha höga och positiva förväntningar på våra elever, att elevernas lärande ska stå i centrum, att vi ska arbeta kollaborativt, skapa goda och förtroendefulla relationer samt skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Detta tycker vi är något som präglar vår fritidsverksamhet och ligger till grunden för hur vi tänker när vi ska bedriva undervisning.

Fritidshemmets verksamhet är numera ett komplement till skolan. För att skapa en samverkan mellan skola och fritids är alltid en av fritidspersonalen med på lärarlagets arbetslagsmöten. Genom det samspelet kan vi utveckla hur vi ska skapa en samverkan och försöka bilda en röd tråd genom hela skoldagen samt hur vi kan samverka kring de lärmiljöer vi har. Tanken är att eleverna ska inspireras och utmanas i sitt lärande under hela skoldagen samt att vi får en helhetssyn på eleverna.

Text

Ann-Sofie Gripse
Fritidspedagog med utvecklingsansvar, Apelskolan
ann-sofie.gripse@falkenberg.se