Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Skicka vidare - Möt Ola Landén

Vinterbild

Med ett genuint intresse för att förbättra sin undervisning för att möta varje elev där de befinner sig i sin progression utforskar Ola Landén, lärare i musik och matematik på Tullbroskolan, kontinuerligt sin praktik tillsammans med sina kollegor. Han vågar ifrågasätta och förändra sin undervisning, och är den förste att erkänna att det funnits inslag i hans undervisning som inte haft någon effekt på elevernas lärande. I veckans Skicka vidare får vi möjlighet att lära känna Ola Landén lite närmare.

Strax efter att Ola Landén började som lärare i musik och matematik på Tullbroskolan stod det klart att han behövde hitta strategier för hur han skulle kunna möta alla de ca 230 eleverna han skulle undervisa. För Ola blev de enkla svaret att se på sin yrkesroll som tvådelad, och därmed skilja på rollen som ämneslärare och mentor.
- Den största skillnaden är att jag i min roll som ämneslärare i musik främst fokuserar på att utveckla min undervisning tillsammans med mina ämneskollegor och att jag i min roll som mentor främst fokuserar på att utveckla relationerna till mina mentorselever tillsammans med min mentorskollega, säger Ola.

I rollen som ämneslärare i musik på Tullbroskolan har Ola den stora förmånen att ha en ämneskollega i Jonas Christophs. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar de sin undervisning. Med ett stort fokus på musicerande och musikskapande utvecklar de uppgifter i olika svårighetsgrad och med olika verktyg, mestadels digitalt. Ola har också ingått i ett ämnesdidaktiskt kollegium med samtliga musik- och bildlärare i Tullbro- och Tångaområdet. Han berättar att de tillsammans planerar och utvärderar sin undervisning utifrån variationsteorin.
- Undervisningen baseras på de kritiska aspekterna i elevernas lärande, det vi i vår undervisning upptäcker att de har svårt att lära. De kritiska aspekterna försöker vi tillsammans sedan variera, generalisera och kontrastera. Det dyker upp nya kritiska aspekter hela tiden i mötet med eleverna. Det gäller att vara kreativ och ärlig, man måste våga göra en ”excit ticket” som synliggör att man inte lyckats i sin undervisning, säger Ola.

Genom att ständigt ifrågasätta och utveckla den egna praktiken har Ola identifierat inslag i sin undervisning som inte har någon reell effekt på elevernas lärande. Vetskapen har lett fram till att han idag sällan har prov eller läxförhör.
- Det inte är rimligt att ständigt lära nytt och inspireras av nya pedagogiska idéer utan att samtidigt ifrågasätta sådant som ses som heligt i undervisningen. Jag tänker ofta utifrån begreppen ”learn, unlearn and relearn”, och frågan är om vi på allvar vågar ”unlearn” för att sedan ”relearn”, menar Ola.

Alla elever kan och vill

Ola har istället valt att ägna till åt att skapa förutsättningar för en formativ undervisning, där eleverna involveras i bedömningsprocessen. Något som från början tycktes vara en omöjlig uppgift, att ge kontinuerlig feedback till 230 elever i musikämnet, har med den formativa undervisningen utvecklats till ett givet samspel mellan eleverna. Samspelet vilar på Olas övertygelse om att alla elever kan och vill, om vi har höga förväntningar på dem och låter dem ta ansvar. För att kunna följa elevernas progression och bedömningar har Ola sammanställt ett underlag i Google Classroom.
- Jag har spelat in och delat korta filmer när jag spelar olika instrument utifrån olika betygsgrader. I slutet av varje lektion ska varje elev uppge var de befinner sig i sin progression utifrån betygsgraderna i underlaget, därefter ger de varandra konstruktiv feedback på hur de kan förbättras, berättar Ola.

En ytterligare förutsättning för att den formativa undervisningen ska fungera är enligt Ola ett tillåtande klassrumsklimat, där eleverna är förstående och tillåtande gentemot varandra. Det är något han också kopplar samman med elevernas lärandeidentitet, elevernas kunskap om och tilltron till den egna förmågan att lära.
- Eleverna behöver känna till och förstå varandras olikheter om de ska kunna vara delaktiga i bedömning av varandras progression. Det samma gäller för det kollaborativa lärandet, ska eleverna vara en resurs åt varandra i undervisningen behöver de också känna till och förstå varandras olikheter, menar Ola.

Med fokus på relationer

I sin roll som mentor arbetar Ola och hans mentorskollega Jessica Frediner, lärare i svenska och hemkunskap, aktivt med att skapa ett tillåtande klimat i sin mentorsklass och med relationerna till och mellan eleverna. De har på allvar tagit fasta på att det måste finnas en öppenhet mellan eleverna i klassen kring varandras olikheter, något han menar att samtliga elever ändå känner till kort efter att de börjat i samma klass.
- Alla eleverna vet ju ändå var de själva och klasskompisarna befinner sig utifrån olika perspektiv. De vet vem som är duktig i matte, vem som inte kan läsa och vem som inte kan sitta still. Generellt pratar vi om allt det där som finns under ytan, som alla känner till men ingen riktigt pratar om, säger Ola.

Efter att Tullbroskolan valt att ta bort sina profiler till förmån för utökad mentorstid har Ola och Jessica ägnat en timme per vecka till gruppstärkande aktiviteter i klassen. Tiden har bland annat används till olika värderingsövningar och till att låta eleverna kartlägga vilka grupperingar som finns i klassen och sedan diskutera grupperingarna och varför de finns. Den öppenhet som råder om elevernas olikheter i klassen har de förankrat hos elevernas vårdnadshavare, något de gjorde på första föräldramötet.
- Vi var taggade till tänderna! Vi hade lagt ner mycket till på att hitta argument kring varför det var viktigt och vi fick där med oss samtliga föräldrar, berättar Ola.

Klassen, som idag går i årskurs 8, har på eget initiativ bildat en HBTQ-grupp på Tullbroskolan. HBTQ-gruppen är mycket aktiv och arrangerar föreläsningar. Bland annat har de föreläst för personalen på skolan om HBTQ.
- Jag tror att vårt arbete i klassen har bidragit till att eleverna tog steget och bildade HBTQ-gruppen. Jag är mycket stolt över deras engagemang, avslutar Ola.

Vem vill du skicka vidare till? Motivera ditt val! Något särskilt du är nyfiken på i hens arbete?

- Jag vill skicka vidare till Helena Nord, värdegrundspedagog på Falkenbergs gymnasieskola. Jag blev nyfiken på hennes delning på Lärmässan, men kunde inte gå då jag själv delade. Jag vet att hon arbetar med värdegrundsfrågor i ett tillåtande klassrumsklimat. I min roll som mentor är det något jag vill veta mer om.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se