Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Skicka Vidare - Möt Niels Töttrup

Niels Töttrup, specialpedagog och kvalitetsstrateg inom central barn- och elevhälsa.

Niels Töttrup, specialpedagog och kvalitetsstrateg inom central barn- och elevhälsa.

Ett tydligt fokus på alla elevers lika rätt till lärande och hälsa och en genuin tro på att varje elev kan lyckas. Det kännetecknar Niels Töttrup och de uppdrag han tar sig an som specialpedagog och kvalitetsstrateg inom central barn- och elevhälsa.
- Jag tror att prestigelösa samarbeten är en av de största framgångsfaktorerna för att alla elever ska lyckas, särskilt elever som utmanar oss och tvingar oss att tänka i nya pedagogiska banor.
I Skicka vidare får vi denna gång lära känna Niels Töttrup lite närmare.

För många är Niels Töttrup ett bekant namn och ansikte. Som specialpedagog och kvalitetsstrateg inom central barn- och elevhälsa möter Niels dagligen elever, lärare, rektorer och andra professioner med ett tydligt fokus: alla elevers lika rätt till lärande och hälsa. Det är också en gemensam nämnare för de uppdrag Niels har inom ramen för sin tjänst, där han fördelar sin arbetstid mellan Skolfam, skolsamordnare för placerade elever och uppdrag kopplade till förvaltningens förbättringsarbete. Niels beskriver sina arbetsdagar som omväxlande och utmanande där han arbetar parallellt med sina uppdrag och växlar mellan arbetsuppgifter på individ-, grupp- och organisationsnivå. En arbetsdag kan exempelvis inledas med en pedagogisk kartläggning av en elev som är med i Skolfam, följt av att Niels är processtöd för en skola i en utvecklingsprocess och avslutas med att han skriver huvudmannens resultatanalys.
- Jag känner mig privilegierad! Jag trivs när arbetsuppgifterna varierar, det blir aldrig enformigt och tråkigt. Samtidigt är det den stora utmaningen, att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter, och ibland också att vara lika engagerad i alla uppdrag samtidigt. Det gäller att ha koll på sin almanacka så att det finns tillräckligt med tid att förbereda olika processer och möten, säger Niels.

Stödja och stärka placerade elevers skolgång och välmående

Två av Niels uppdrag riktar sig mot elever som är placerade i samhällsvård. Som skolsamordnare för placerade elever arbetar Niels för att alla elever som är placerade, oavsett om det är i ett jourhem, familjehem, HVB-hem, SIS-institution eller skyddat boende med en vårdnadshavare, ska ges en oavbruten och likvärdig skolgång och bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. Som specialpedagog inom Skolfam är det enbart familjehemsplacerade elever i fokus.
- Utifrån forskning vet vi att det finns en lång rad riskfaktorer när ett barn placeras i samhällsvård. Vi vet samtidigt att den största enskilda friskfaktorn i alla barns och ungdomars liv är att lyckas i skolan och bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, därför är arbetet med placerade elevers skolgång väldigt viktigt, menar Niels.

Uppdraget som skolsamordnare för placerade elever inrättades våren 2020. I uppdraget ingår att säkerställa ett bra mottagande för elever placerade i HVB-hem i Falkenberg kommun, skriva skolavtal med placerande kommuner och tillsammans med socialförvaltningen följa upp skolgången för placerade elever i grundskolan. Samarbetet med socialförvaltningen sker enligt SAMS modellen, en modell framtagen av Skolverket, Socialstyrelsen och SpSm som innehåller ansvar och insatser när en placerad elev ska byta skola.
- Uppdraget är både spännande och utmanande! Som jag ser det handlar det om att ge alla placerade elever likvärdiga möjligheter och förutsättningar för att lyckas i skolan. Mitt uppdrag inkluderar exempelvis att utveckla samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltningen i att ta ett gemensamt ansvar för uppföljningen av samtliga placerade elevers skolgång, berättar Niels.
- Lyckas vi med det kommer det att göra skillnad för många av våra placerade elever. Vi försöker ta till vara på de erfarenheter och framgångsfaktorer vi sett i arbetet med Skolfam och använder dem i ett nytt sammanhang. Jag är säker på att vi kommer att utveckla nya samarbetsrutiner och använda våra olika kompetenser på nya sätt i samarbetet, säger Niels.

Om uppdraget som samordnare är relativt nytt, är Skolfam något Niels arbetat med under de tio år som Skolfam funnits i Falkenberg. Målgruppen för Skolfam är elever i grundskolan som socialförvaltningen i Falkenberg placerat i familjehem, antingen i Falkenbergs kommun eller i andra kommuner. Runt varje elev som är med i Skolfam finns ett Skolfam-team. Teamet består av psykolog, specialpedagog samt elevens socialsekreterare och familjehemssekreterare. Alla i teamet har i uppdrag att utifrån sin profession stötta nätverket runt eleven; familjehemmet, skolan och andra utifrån behov. Först görs en kartläggning av elevens förutsättningar och behov som småningom utmynnar i en Skolfam-plan för eleven. Skolfam-planen innehåller mål och insatser som ska främja elevens lärande, sociala utveckling och mående.
- Egentligen är arbetsmodellen ganska enkel, men den har stor effekt på familjehemsplacerade elevers lärande och mående. Ca 75 % av alla elever som har fått stöd av Skolfam nationellt har blivit behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Motsvarande siffra för gruppen familjehemsplacerade elever utan Skolfam-stöd är drygt 50 %, berättar Niels.

Det är också därför Niels är extra stolt över Skolfam och över att barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen vågat satsa på en förebyggande insats för en liten grupp utsatta elever under så lång tid.
- Det är häftigt att få vara med och uppleva när en elev som tidigare misslyckats och mått dåligt i skolan börjar växa, må bättre, få progression i sitt lärande och slutligen klarar kunskapskraven, säger Niels.

Lärande och hälsa - Ett ömsesidigt beroende

Alla elevers lika rätt till lärande och hälsa är något Niels framhåller som väldigt viktigt och ofta återkommer till. Inte minst relationen mellan lärande och hälsa.
- Jag tycker medvetenheten kring det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa har ökat. Därför är det också spännande att barn- och utbildningsförvaltningen nu omorganiseras och inför en sektor för lärande och hälsa. Jag tycker det visar att vi tar sambandet mellan lärande och hälsa på allvar, säger Niels och fortsätter:
- För att stärka det positiva sambandet mellan lärande och hälsa tror jag att elevhälsans förebyggande och främjande arbete tillsammans med akuta insatser är oerhörd viktiga.

Niels anser att elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och bör genomsyra hela verksamheten. Ett välfungerande elevhälsoteam med ett prestigelöst samarbete mellan de olika professionerna i teamet och teamets samarbete med undervisande lärare är viktiga förutsättningar för att lyckas.
- Min erfarenhet är att det prestigelösa samarbetet är en av de största framgångsfaktorer när det handlar om att få alla elever att lyckas, inte minst elever i behov av särskilt stöd, elever som utmanar oss och tvingar oss att tänka i nya pedagogiska banor tillsammans. Det gäller att alltid försöka hålla fokus på elevernas bästa, säger Niels.

Något som Niels tycker har underlättat och förbättrat samarbetet mellan olika professioner kring eleverna är Utbildning Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet. Det gemensamma styrdokumentet har satt fokus på det pedagogiska arbetet för såväl undervisande lärare, rektorer, elevhälsopersonal som andra som arbetar i stödjande funktioner. Idag är det betydligt fler professioner än dem som dagligen möter barn och elever som är väl förtrogna med begrepp som formativ undervisning, inkluderande undervisning och progression i lärandet.
- Jag upplever att vi har fått ett större fokus på inkluderande och framgångsrika undervisningsstrategier de senaste åren. Det tror jag beror på Utbildning Falkenberg och den uppföljning av verksamheternas arbete med Utbildning Falkenberg som förvaltningen gör med rektorerna varje år som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, säger Niels.
- Jag tycker det är fantastiskt att vi har ett gemensamt styrdokument med tydligt fokus, men jag måste också säga att all personal jag möter arbetar stenhårt för att alla elever ska lyckas. Det spelar ingen roll om de är elevassistenter, undervisande lärare, rektorer eller någon inom elevhälsan. Alla är viktiga och alla elev-stärkande insatser är viktiga, oavsett om det handlar om att stötta elevens mående eller elevens kunskapsutveckling, avslutar Niels.

Vem vill du skicka vidare till? Motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Katarina Dahlgren, förstelärare på Okomeskolan. När jag gjorde ett klassrumsbesök hos Katarina för att se hur hon organiserar elevernas lärande kooperativt blev jag väldigt imponerad av hennes förtrogenhet med det kooperativa arbetssättet, hennes pedagogiska skicklighet och hennes sätt att bemöta och entusiasmera eleverna. Jag är nyfiken på att veta mer om hur Katarina har utvecklat sitt arbete med kooperativt lärande i klassrummet samt vilken effekt hon upplever att det kooperativa arbetssättet har fått för elevernas lärande, klassrumsklimatet och elevernas sociala relationer.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se