Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Skicka vidare - Möt Helena Nord

Värdegrundspedagog Helena Nord i dramasalen på Falkhallen.

Helena Nord, värdegrundspedagog på Falkenbergs gymnasieskola.

För tillfället forskar Helena Nord, värdegrundspedagog på Falkenbergs gymnasieskola, kring sin egen praktik för att fördjupa sin kunskap om vad i hennes arbete som gör skillnad för elever och lärare. Med utgångspunkt i tanken att vi lever och lär i grupp ser hon tryggheten i gruppen som en avgörande faktor för elevers lärande och progression. I veckans Skicka vidare får vi möjlighet att lära känna Helena Nord lite närmare.

Bekanta arbetsuppgifter i ett nytt uppdrag. Så var det för Helena Nord när hon tillträdde tjänsten som värdegrundspedagog på Falkenbergs gymnasieskola 2016. Redan i sin tidigare tjänst som teaterlärare och dramapedagog på Estetiska programmets teaterinriktning handledde hon ibland klasser för att stödja dem i konflikthantering och värdegrundsarbete. Helena har lång erfarenhet av specialpedagogiskt arbete med barn och unga i behov av särskilt stöd. Hon menar att det alltid funnits och alltid kommer att finnas grupper som behöver stöd för att fungera och utvecklas. Det är något helt naturligt, inte minst i ett alltmer individualistiskt skärmsamhälle.
- Vi lever och lär inte enskilt utan i grupp. Jag tror att de flesta känner igen sig i att vara ny i en grupp. En grupp kan betraktas som ny varje gång en individ tillkommer eller lämnar den. Ibland underskattar vi det sociala samspelet och dess inverkan på gruppen och individerna i den, säger Helena.

Utifrån premissen att vi lever och lär i grupp blir gruppen också central i varje elevs lärande och progression.
- När elever möter varandra i studier är trygghet i gruppen ett grundläggande behov, en förutsättning för att inlärning ska ske. Av någon anledning tenderar vi att vara bättre på gruppstärkande aktiviteter i yngre åldrar. Ju äldre eleverna blir desto mer verkar vi tro att de kan hantera sina relationer på egen hand men så är det sällan, säger Helena.

Något som Helena också framhåller som viktigt för elevernas lärande och progression är trygga och stabila relationer till vuxna. Hon menar att det finns många elever vars huvudsakliga utmaning ligger utanför skolan.
- Elever som mår bra och har en stark, trygg familjesituation har ofta en inneboende tro på sig själva. Det gynnar deras nyfikenhet och lust att lära. De elever som saknar en trygg grund saknar i större utsträckning en tro på sin egen förmåga. För dessa elever spelar vuxna i skolan en väldigt viktig roll, menar Helena.

Utmanar roller och åsikter

I rollen som värdegrundspedagog ligger tyngdpunkten på att stödja elevgrupper utifrån olika värdegrundsrelaterade frågeställningar. Ena dagen har Helena ett pass med en grupp nyanlända elever som med hjälp av dramaövningar lär känna varandra och får praktisk språkträning. Nästa dag möter hon en ekonomiklass kring frågor som rör behov och empati och har ett pass med en mindre grupp elever som behöver öva på att prata inför andra. Tredje dagen för hon samman olika elevgrupper för att gynna integrationen. Lärarna är med under Helenas pass vilket uppskattas av eleverna.
- Eleverna uttrycker ofta att de uppskattar att få lära känna sin lärare bättre. Lärarna uttrycker att de får en mer avslappnad relation till eleverna. Många lärare som varit hos mig med en klass kommer tillbaka i uppstarten med nya ettor eller för ett samarbete inom ramen för ett ämne, berättar Helena.

Navet i Helenas arbete är gymnasieskolans dramasal där hon helst förlägger sina pass. Hon tycker att det finns många fördelar med att grupperna möts på en neutral plats.
- Jag tycker att eleverna har lättare att kliva ur sina invanda roller när vi är i dramasalen. Där finns en annan frihet och salen tillåter att vi arbetar med andra uttryck. För vissa kan det ta lång tid att öppna upp och känna tillit till gruppen. Alla får ta det i sin egen takt. Det är alltid okej att säga pass på en fråga eller att stå över en övning, berättar Helena.

Även om det alltid finns ett syfte och mål med varje pass berättar Helena att eleverna är hennes ”ämne”. Det som händer under passen formar och driver passen framåt. Ibland tar passen oanade vändningar när åsikter kommer upp till ytan och behöver bemötas.
- Jag tycker det är viktigt att alla får komma till tals. Uttrycker en elev exempelvis en främlingsfientlig åsikt försöker jag vara nyfiken utan att döma. Ofta är det inte en befäst åsikt utan en fråga sprungen någonstans ifrån. Även om det kan vara obekvämt så tycker jag att vi vuxna måste lyssna, våga utmana, ställa frågor och påvisa konsekvenserna av en åsikt. Att låta det gå obemärkt förbi gynnar ingen, menar Helena.

Förebyggande arbete

Som lärare kan det vara tufft att ställas inför en grupp som utmanar. Helena ser på sin roll som ett komplement till lärarnas profession där hon kan vara ett stöd i att hitta verktyg och metoder för att hantera komplexa, sociala utmaningar.
- Jag tror på ett nära samarbete där vi kan hitta gemensamma lösningar och komplettera varandra i vårt gemensamma värdegrundsuppdrag. Helst av allt hade jag velat träffa alla klasser under deras första år för att etablera en relation. Jag tror vi kan förekomma vissa utmaningar genom att arbeta mer förebyggande, säger Helena.

För att vässa sin kompetens i att stödja lärarna och hitta gemensamma nämnare för ökat samarbete i värdegrundsfrågor, studerar Helena just nu en masterutbildning i aktionsforskning på Göteborgs universitet.
- Jag vill göra det enklare för lärarna att ta med sig det vi arbetat med tillsammans ut i klassrummet. Jag tror att det kan underlätta dialogen kring värdegrundsfrågor i det dagliga mötet med eleverna. Det ska bli spännande att se vad jag kan dra för slutsatser i min masterstudier, avslutar Helena.

Vem vill du skicka vidare till? Något särskilt du är nyfiken på i hens arbete?

- Jag vill skicka vidare till Hoda Homsi, samordnare för nyanlända på Enheten för modersmål och flerspråkighet. Hon arbetar för integration på flera sätt, både indirekt och direkt genom de möten hon har med barn och vuxna. Hon är bra på att skapa kontakter lokalt och internationellt samt sprida goda exempel på lärande i Falkenbergs kommun till andra. Jag är nyfiken på att få veta mer om Hodas arbete.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se