Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Skicka vidare - Möt Hanna Silvner

Hanna Silvner

Hanna Silvner

Undervisande lärare på IM-programmet på Falkenbergs gymnasieskola, SKUA-utvecklare i Falkenbergs kommun och nationell skolstrateg inom skolprogrammet Motivationslyftet. Hanna Silvners vardag kan tyckas spretig. Själv tycker hon att samtliga tre uppdrag pekar åt ett och samma håll, att motivera, stötta och hjälpa barn och ungdomar att se sina styrkor och möjligheter i syfte att hitta sina enskilda vägar framåt. 

Det råder ingen tvekan om att Hanna Silvner hittat rätt. Efter att ha utbildat sig till gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och psykologi fick Hanna en tjänst på Falkenbergs gymnasieskola. Där är hon fortfarande kvar och de senaste 13 åren har hon uteslutande undervisat nyanlända och flerspråkiga elever. Just nu fördelar Hanna sin arbetstid mellan tre olika uppdrag: undervisande lärare på IM-programmet på Falkenbergs gymnasieskola, SKUA-utvecklare i Falkenbergs kommun och nationell skolstrateg inom skolprogrammet Motivationslyftet. Hon ser att det finns en gemensam nämnare som förenar de tre uppdragen.
- Jag har kommit fram till att alla tre uppdrag syftar till att motivera, stötta och hjälpa barn och ungdomar att se sina styrkor och möjligheter i syfte att hitta sina enskilda vägar framåt. Något uppdragen också har gemensamt är att jag ständigt behöver vara på tå i nuet men med fokus framåt, vilket är något som passar mig, säger Hanna.

Undervisande lärare på IM-programmet

Hanna arbetar 40 % som lärare i svenska som andraspråk på IM-programmet på Falkenbergs gymnasieskola. Hon beskriver att den delen av hennes arbete handlar om att fylla lektionerna med bra innehåll som syftar mot utveckling och fortsatt utbildning för eleverna. Det handlar också om att fånga eleverna där de är och motivera dem till att våga drömma och sätta upp realistiska mål.
- Det bästa med mitt jobb är att jag på så nära håll får se människor utvecklas, men också ges möjlighet att hela tiden själv utvecklas, utmanas och lära mig nya saker. Att arbeta med ungdomar blir aldrig långtråkigt. Det händer ständigt nya saker och det som från början var tänkt att vara på ett visst sätt, blir många gånger något helt annat, i bästa fall bättre, säger Hanna.

Något som Hanna tycker är utmanande är att förhålla sig till och försöka acceptera de omständigheter som vissa av hennes nyanlända elever befinner sig i. Att inte veta om man får stanna kvar i Sverige eller hur ens familj mår, skapar oro, extrem stress och ibland brist på framtidstro.
- Utifrån den situation vissa elever befinner sig i kan det vara svårt att motivera och pusha framåt. Då är det viktigt att ta sig tid att stanna upp, lyssna och försöka hitta små glädjeämnen i nuet. Jag tycker att arbetet med mental träning och Motivationslyftet verkligen kommer till god användning i dessa fall, menar Hanna.

Nationell skolstrateg och förstelärare med fokus på Motivationslyftet

Som nationell skolstrateg för Motivationslyftet by Star for Life arbetar Hanna med att stödja skolor och förvaltningar runt om i landet som valt att implementera skolprogrammet tillika metoden Motivationslyftet. Motivationslyftet syftar till att stärka skolors värdegrundsarbete samt öka barns och ungdomars motivation, självledarskap och förmåga reflektera över sig själv och sin omgivning. Metoden bygger på skolans styrdokument, Barnkonventionen och ringar dessutom in ett flertal av FN:s globala hållbarhetsmål.
- Det handlar helt enkelt om att rusta barn och ungdomar inför framtiden, med de mentala förmågor som krävs för att möta samhällets krav och möjligheter. Detta är ett otroligt spännande och viktigt arbete. Som skolstrateg är jag lite av en spindel i nätet, där jag arbetar nära verksamhetsledare, forskningsledare och övriga skolstrateger för att bistå skolorna med det de behöver, berättar Hanna.

Hannas arbete som nationell skolstrateg ligger utanför hennes tjänst i Falkenbergs kommun, men hon arbetar också med Motivationslyftet inom ramen för sitt försteläraruppdrag på IM-programmet. Arbetet driver hon tillsammans med Pernilla Stolt, lärare i matematik och engelska på IM-programmet, och Helena Nord, värdegrundspedagog på gymnasieskolan med värdefullt stöd av rektorerna. Något Hanna tycker är mycket glädjande är barn- och utbildningsförvaltningens arbetet med positiv lärandeidentitet. Hon menar att innehållet i Motivationslyftet väl sammanfaller med lärandeidentitet, något som också lades mer tonvikt vid i Pisaundersökningen 2019.
- Jag tycker det styrker vikten av att arbeta med lärandeidentitet för att öka elevernas tilltro till sin förmåga att lära sig nya saker och att utvecklas. Då är det både positivt och nödvändigt att samtliga inom barn- och utbildningsförvaltningen har en samsyn i vad detta innebär och hur man konkret kan arbeta med det, säger Hanna.

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med lärandeidentitet är ett exempel som Hanna lyfter fram som positivt. Hon tycker det är viktigt att de utvecklingsprocesser som förvaltningen driver utgår ifrån och är förankrade i verksamheterna.
- Det är viktigt att nya insatser utgår från verksamheternas behov och att utvecklingsprocesser i god tid förankras, så att delaktighet hos pedagoger och annan skolpersonal skapas, menar Hanna.

SKUA-utvecklare i Falkenbergs kommun

Som SKUA-utvecklare i Falkenbergs kommun arbetar Hanna med att handleda och utbilda pedagoger och skolpersonal i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever. SKUA står för ”språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” och uppdraget som SKUA-handledare delar hon med Ines Dizdar, även hon lärare i svenska som andraspråk på IM-programmet.
- Syftet med SKUA är att ge pedagoger goda förutsättningar att utöka sin teoretiska bas kring flerspråkighet, testa nya metoder och få möjligheter att utbyta erfarenheter inom kollegiet. Att SKUA-arbetet dessutom ger mig möjligheten att träffa så många kompetenta pedagoger runt om i kommunen, är verkligen en ynnest och bonus i sig, säger Hanna.

Hanna förtydligar att en SKUA-insats inte primärt handlar om att pedagoger ska ändra sin undervisning, utan om att addera en språklig medvetenhet och se språkets roll i alla ämnen. Att använda sig av språk- och kunskapsutvecklande perspektiv och metoder menar Hanna är gynnsamt för alla elever, men nödvändigt för nyanlända och flerspråkiga elever. Under sitt SKUA-arbete har Hanna uppmärksammat att vissa skolor arbetar med SKUA inom ramen för sitt ÄDK-arbete. Hon har också lagt märke till hur väl förankrat Utbildning Falkenberg är ute i verksamheterna.
- På gymnasieskolan finns Utbildning Falkenberg ständigt närvarande och jag ser samma sak när jag är ute på skolorna, avslutar Hanna.

Vem vill du skicka vidare till? Något särskilt du är nyfiken på i hens arbete?

- Niels Töttrup, strateg inom barn- och elevhälsan. Niels är en mycket kompetent och kunnig person med "många järn i elden". Jag skulle gärna vilja veta mer om hans olika arbetsuppgifter och hur han på olika plan arbetar med läs- och skrivutveckling för att kvalitetssäkra elevers språkutveckling.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se