Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Matematikutbildningen börjar i förskolan

Vinterbild

Camilla Karlsson, specialpedagog och utvecklare, tillsammans med Mia Kylli Persson, kvalitetsstrateg och samordnare för specialpedagogerna.

Sedan vårterminen 2021 pågår Matematiklyftet i förskolan för att höja den matematiska kompetensen. Syftet är att skapa förutsättningar att möta kraven i den reviderade läroplanen där förskolans undervisningsuppdrag stärkts och barnen ska ges möjlighet att tillägna sig nya begrepp och utveckla sin förståelse för matematiken de möter. Möt Camilla Karlsson och Mia Kylli Persson som leder arbetet med Matematiklyftet i förskolan som med egna ord berättar om sitt uppdrag och Matematiklyftet.

Vi är matematikutvecklare och har ett centralt uppdrag att arbeta med Matematiklyftet i förskolan. Under våra tidigare utvecklingsarbeten har vi erfarit hur viktigt det är att såväl innehållet är riktat och upplägget utformat för de pedagoger som deltar. Innehållet behöver vara meningsfullt och ge något som pedagogerna kan omsätta direkt i sin praktik. En utmaning för oss är att såväl pedagoger som barn har olika matematiska erfarenheter. För att inkludera alla visar vi flera olika uttrycksformer att utforska olika matematiska begrepp för att utveckla en gemensam förståelse för dessa. Förståelsen för matematik kan även gestaltas genom estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Dokumentationen i matematiklyftet ska inte vara ett merarbete utan i stället bli en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Barn använder spontant matematikfärdigheter i leken. Pedagogerna behöver vara nyfikna och sätta sig in i hur barnen ser sin omgivning och ge erfarenheter och utmaningar som vidgar deras förståelse av matematiska begrepp. För att få till undervisningen är pedagogernas roll central och därför behöver de ämnesdidaktiska kunskaper utifrån innehållet i läroplanen, samt veta hur barn tillägnar sig nya kunskaper. Forskning visar att språket är grunden för vårt lärande och ett redskap för vårt tänkande. Vi behöver en gemensam förståelse för begrepp för att kunna kommunicera matematik och få till formativ undervisning och kollaborativa lärprocesser.

Utifrån Skolverkets modul Matematik och språkutveckling har vi utvecklat ett eget material. Vi har spelat in filmer som varvar forskning, teorier och praktiska exempel. Vårt uppdrag är att handleda samtalsledare som möter arbetslag på förskolorna. Matematiklyftet inleds med en inspirationsfilm för att väcka intresse för förskolans matematik. Sedan följer fyra filmer kring olika matematiska områden som pedagogerna ska arbeta med. Mellan träffarna möts samtalsledarna och får handledning av oss. De ges möjlighet att lyfta dilemman, dela goda exempel och reflektera kring rollen som samtalsledare. Tanken är att matematiklyftet ska ha ett formativt upplägg där vi fångar upp det som är relevant och aktuellt just för tillfället och anpassar materialet till nästa träff. Genom våra nuvarande uppdrag har vi möjlighet att vara i olika sammanhang där vi får insyn i vad som är aktuellt både i förskola och F-3. Vi ser att undervisningen i förskolan kan bidra till ökad måluppfyllelse. Exempelvis ser vi utifrån resultaten på nationella prov i årskurs 3 att elever behöver utveckla förståelse för problemlösning. I förskolan har vi många möjligheter att arbeta med problemlösning då barnen gör det spontant i sin lek och pedagogerna behöver fånga upp det i sin undervisning för att barnen ska utveckla sin förståelse.

Matematiklyftet har bidragit till en ökad medvetenhet om vad matematik är och hur undervisningen kan utformas. Vi ser att konkreta exempel som vi lyfter omsätts och kommer barnen till del omgående. Det pratas mer matematik ute på förskolorna. Pedagogerna har fått ökad förståelse för att förskolan är första steget i barnens matematikutbildning.

Text

Camilla Karlsson
Specialpedagog och utvecklare
camilla.karlsson2@falkenberg.se

Mia Kylli Persson
Kvalitetsstrateg och samordnare för specialpedagogerna
mia.kylli-persson@falkenberg.se