Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Elevcoachernas stöd ger eleverna bättre förutsättningar att lyckas

Malin Jageteg, Susanna Jageteg Stenslund, Carina Selander och Emma Johansson.

Malin Jageteg, Susanna Jageteg Stenslund, Carina Selander och Emma Johansson.

På Falkenbergs gymnasieskolan finns fyra elevcoacher. Tillsammans utgör de en engagerad arbetsgrupp med uppdrag att stödja elever som behöver hjälp med att planera och strukturera sin studiesituation. Målsättningen är att alla elever ska lyckas och nå målen utifrån sina egna förutsättningar.

Det är Malin Jageteg, Susanna Jageteg Stenslund, Carina Selander och Emma Johansson som arbetar som elevcoacher på Falkenbergs gymnasieskola. Deras huvuduppdrag är att stödja elever med struktur och planering. Det kan exempelvis innebära att bygga relationer, ge stöd i veckoplanering, dagliga påminnelser, samtal, pedagogisk lunch, ledsagning, samarbete med studieverkstaden och kontakt med lärare, mentor och vårdnadshavare. De gör även lektionsbesök, samarbetar med övriga professioner på skolan om en grupp eller klass är i behov av stöd och deltar eventuella föräldramöten. De hjälper också till med och deltar i aktiviteter under och utanför skoltid.

Elevcoacherna är fördelade på olika program och ibland kan de gå in och ta varandras elever om vissa program eller årskurser har ett större behov än andra. Det kan även hända att de behöver byta elev mellan sig om eleven har en bättre relation med en av de andra elevcoacherna. De betonar vikten av att ha en god relation med sina elever. Ibland kan eleverna behöva stöd under lektionstid, men större delen av tiden sker stödet utanför den ordinarie undervisningstid. Vanligtvis behöver de inte hämta eller lämna eleverna vid hemmet, men ibland kan de skicka påminnelser på morgonen eller vid särskilda aktiviteter. Ibland kan de möta upp sina elever på skolgården.

Det är ungefär lika många pojkar och flickor som behöver stöd av elevcoach och ofta har eleverna stöd av coachen under alla sina år på gymnasiet. De vanligaste anledningarna till att eleven behöver stöd av en elevcoach är att eleven behöver hjälp med struktur, hitta olika strategier för att behärska uppgifterna samt klara av att vara i skolan. Hur ofta eleven träffar sin elevcoach ser väldigt olika ut, men ofta är det en gång i veckan.

Elevcoacherna samarbetar med elevhälsan på skolan. Det är något elevcoacherna betonar vikten av eftersom de upplever att de har en väldigt god kunskap om elevernas skolsituation samt har en god relation med eleverna. De önskar ett forum där de kan träffa elevhälsan regelbundet och delge elevhälsan den informationen. Elever som har en låg begynnande frånvaro försöker elevcoacherna nå via sms eller telefonsamtal. De använder verktyget motiverande samtal för att försöka öka närvaron. Elever som har hög frånvaro arbetar verksamheten Bron med.

Hur gör ni när ni möter elever som säger att de har tappat motivationen för studier?
Elevcoacherna är överens om att det främst handlar om att skapa en relation med eleven. Genom att föra samtal med eleven och ställa frågor som varför och vad det beror på får de ofta en första bild av skolsituationen. Därefter försöker de strukturera och planera studiesituationen så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull. De tar även hjälp av skolans olika professioner för vidare samarbete. I vissa fall resulterar det i att eleven går om årskursen, byter program, praktiserar eller att man avslutar sina studier för antingen jobb eller annan form av skolgång.

Vilka råd vill ni ge till skolpersonal? Vad bör man tänka på när man planerar och lägger upp sin undervisning enligt er?
KASAM är viktigt. Elevcoacherna anser att man aldrig kan bli för tydlig. Lektionsplaneringen ska stå på tavlan, det ska finnas en tydligt start och avslut på lektionerna och korta genomgångar med tydligt innehåll och tydliga instruktioner till uppgifterna ska finnas. Det ska vara ett övergripande ansvarstagande hos mentorerna där de lyssnar in eleverna och upprepar på ett annat sätt om eleven inte har förstått. Det är viktigt att läraren stämmer av med varje elev och speciellt de elever som har extra behov av stöttning för att se att alla kommer igång. Kontrollera så att alla elever har gjort det de ska innan något nytt påbörjas. De betonar vikten av att läraren har koll på att eleverna förstår Classroom, dess funktioner och upplägg.

Under distansundervisningen såg de att flera av deras elever hade det tufft att få struktur på sitt arbete. De fick då arbeta mer med pedagogiskt stöd.

Vad är det bästa mer ert arbete?
Det som är bäst med vårt arbete är att vi är ett fantastiskt team som dagligen stöttar och pushar varandra. Vi arbetar framåt och är måna om att alla elever ska lyckas och nå målen utifrån sina egna förutsättningar. Att se eleverna utvecklas och få följa deras resa, gör vårt arbete helt fantastiskt!

Text

Sofie Lökholm
Kvalitetsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
sofie.lokholm@falkenberg.se