Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Falkenbergs översiktsplaner

Hur och var vill vi bo och leva om 15-20 år? Översiktsplanen ska ge oss svar på hur vårt framtida Falkenberg ska se ut. Den ska också visa oss hur vi kan växa hållbart för att nästa generation falkenbergare ska kunna leva och bo lika bra som vi gör idag.

Översiktsplanen är en strategisk plan som omfattar hela Falkenbergs kommun. Den ska visa hur vi vill använda mark och vatten 15-20 år framåt i tiden. Att ha en översiktsplan är obligatoriskt för alla kommuner. I Falkenberg är det kommunens planenhet som ansvarar för översiktsplaneringen.

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2.0 är Falkenbergs kommuns gällande översiktsplan och den vann laga kraft den 27 juni 2014.

Ta del av översiktsplanen

Gällande fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen och ger en mer detaljerad beskrivning av hur mark och vatten ska användas inom ett visst geografiskt område.

Ta del av de fördjupade översiktsplanerna

Det här innehåller en översiktsplan

Översiktsplanen ska behandla:

  • grunddragen i mark- och vattenanvändningen
  • allmänna intressen
  • miljö- och riskfaktorer
  • hur riksintressen ska tillgodoses

Översiktsplanen ska belysa de motstående intressen som kan finnas och i möjligaste mån sammanväga dessa så att en god helhetslösning kan erhållas. Översiktsplanen ska konsekvensbeskrivas. Översiktsplaneringen kan fungera som ett miljöpolitiskt instrument och ska bidra till att främja en hållbar utveckling av samhället.

Stora frågor och många intressen

När en översiktsplan tas fram är det många och stora frågor som tas upp. Det är många människor som berörs och många intressen som ska samsas. Det är inte bara människor som bor, verkar i och besöker kommunen som berörs, utan också statliga och regionala intressen. Och inte minst kommande generationer och den framtida livsmiljön. Planen kan även ses som en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag kan beaktas och tas tillvara.

Så här tas en översiktsplan fram

Materialet sammanställs sedan och presenteras med hjälp av kartor och beskrivande text. Därutöver finns underlagsmaterial, inventeringar och statistikuppgifter som ger ett samlat kunskapsunderlag.

Synpunkter från allmänheten och andra myndigheter på översiktsplanen samlas i samrådsredogörelse och utlåtande.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter