Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Testprocessen

Under tre månader våren 2019 fick personal på Ätranhemmet i Falkenbergs kommun testa två sorters motoriserade draglakan. Syftet var att undersöka vilka arbetsmiljövinster som kan nås med hjälp av sådana, samt om behovet av dubbelbemanning vid omsorgsarbete i säng skulle minska.

I december 2018 signalerade enhetschefen på det särskilda boendet Ätranhemmet att de hade stor andel boende med behov av dubbelbemanning vid vändning/omvårdnad i säng. Detta medförde hög arbetsbelastning och behov av extrainsatta vikarietimmar motsvarande 2,5 timmar/dag på en avdelning. Beslut togs om att testa nytt arbetssätt med hjälp av motoriserade draglakan.

Delaktighet och förankring

Projektets utgångspunkt när det gäller införande av ett nytt arbetssätt är att det är viktigt att medarbetarna blir delaktiga tidigt i processen så att förändringen blir väl förankrad. När det var klart vilka motoriserade draglakan som skulle användas i testet anordnades en workshop med medarbetarna. Under workshopen fick medarbetarna utbildning i de olika förflyttningsmetoderna och därefter diskuterades styrkor och svagheter med respektive hjälpmedel.

Efter workshopen utfördes individuella utprovningar av motoriserade draglakan hos de brukare som har behov av dubbelbemanning vid omvårdnad i säng. Innan testet startades upp utsågs superanvändare i varje arbetslag, vars uppgift är att vara extra sakkunnig för att kunna lära och stötta sina kollegor i arbetssättet. Superanvändarna har spelat en stor roll för effekterna som nåtts under testperioden.

För att underlätta korrekt bäddning av glid- och draglakanen har bäddkort använts under testperioden, eftersom det vid MARs tillsynsrapport framkommit att brukarnas glid- och draglakan ofta är felbäddade. Bäddkorten har inte använts fullt ut av all personal, men många ställer sig positiva till dem.

Resultatet av testperioden utgör beslutsunderlag för om motoriserade draglakan ska användas i större utsträckning än idag, för att också bidra med organisationsnytta som förbättrad arbetsmiljö och ekonomi. I dagsläget förskrivs hjälpmedel av rehabenheten individuellt och med brukarfokus.

Metod för utvärdering

  • Observationer under omsorgsarbete hos brukare före och efter test av motoriserade draglakan
  • Intervjuer med superanvändare under och efter testperioden
  • Samtal med de brukare som fått testa de motoriserade draglakanen
  • Flödesbeskrivning av omsorgsarbete i säng har upprättats med stöd av superanvändare före och efter testperioden
  • Tidtagning av omsorgsmoment med och utan motoriserade draglakan har utförts av superanvändare
  • Enkäter till omsorgspersonal före och efter testperioden
  • Dagböcker har använts på avdelningarna i vilken personalen fick skriva ner sina tankar och frågor under testperioden.
  • Gruppdiskussion med omsorgspersonal på APT i slutet av testperioden
  • Urval av produkter har gjorts efter att leverantörer med lösningar för motoriserad vändning haft visning för PIO-gruppen samt personal från Rehabenheten. Två olika typer av lösningar testades eftersom hypotesen var att de täcker in olika brukargrupper samt att prisskillnaden mellan produkttyperna var stor

Länk till hela utvärderingenPDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från workshop där medarbetare lär sig använda hjälpmedlet TurnAid.

Bild från workshop där medarbetare lär sig använda hjälpmedlet WendyLett4Way.

Kontakt