Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

PIO

En allt äldre befolkning och minskad tillgång till utbildad personal ställer krav på framtidens vård och omsorg. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet inom äldreomsorgen så har Falkenbergs kommun inrättat PIO, Planeringscenter för individuell omsorg.


Välfärdsteknik spelar en alltmer betydande roll för att hantera de utmaningar som äldreomsorgen står inför. En högre levnadsstandard innebär att vi lever längre och att andelen äldre i samhället ökar. Detta bär också med sig att behovet av insatser inom äldreomsorgen ökar.

Svårt att rekrytera personal

I kontrast till att behovet ökar blir det samtidigt allt svårare att rekrytera utbildad personal, efterfrågan är högre än tillgången. Det ökade behovet av vård och omsorg är därmed svårt att hantera enbart genom mer personal. Av denna anledning krävs nya alternativ för att i framtiden både kunna upprätthålla och öka kvalitén i äldreomsorgen – det är där olika former av välfärdsteknik kommer in.

Under 2016 började socialnämnden titta på välfärdsteknik som en möjlighet att stärka upp äldreomsorgen och 2017 tog de beslut om att satsa på det treåriga projektet PIO, Planeringscenter för individuell omsorg. Projektet drog igång under våren 2018 med syftet att skapa förutsättningar för en effektiv implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Ska utveckla nya arbetssätt

PIO utgörs av ett multiprofessionellt team bestående av projektledare, sjukgymnast, handläggare, arbetsterapeut och distriktssköterska.

PIO:s uppdrag är att hitta hållbara lösningar inom äldreomsorgen genom att införa ny teknik och utveckla nya arbetssätt. Målet är att upprätthålla en hög kvalitet inom verksamheten utifrån de förutsättningar som ges i framtiden.

Tekniken ska bidra till att uppfylla socialtjänstlagen som fastställer brukarens rätt att få leva ett värdigt liv och att få känna välbefinnande. Tekniken ska främja de äldres möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Främjar långsiktig ekonomisk hållbarhet

Välfärdstekniska lösningar utgår i första hand ifrån ett brukarperspektiv, men tekniken kan också komma att bidra till en förbättrad arbetsmiljö och till att främja långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Syftet med PIO är i första hand att arbeta fram modeller, processer, strukturer och metoder för att kunna identifiera, testa, utvärdera, upphandla, implementera, förvalta och kontinuerligt följa upp tekniska lösningar som bidrar med nytta för såväl brukare som organisation. PIO ska därefter implementera dessa processer, strukturer och metoder som ett ordinarie arbetssätt inom socialförvaltningen.

En gruppbild på fem personer som står framför en husfasad.

Projektgruppen, från vänster: Johanna Tryggvesson, Ida Rydén, Mattias Törngren, Cecilia Embring och Therese Nordh Linder.

Projektgrupp - PIO