Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ordlista

Nedan följer definitioner på vanligt förekommande ord och begrepp inom kommunal vård och omsorg.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering eller habilitering av människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra sina dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten ser till hur resurser och begränsningar hos personen och i omgivningen påverkar möjligheterna till aktivitet, delaktighet och hälsa och arbetar tillsammans med personen för att utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteterna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden.

Det kan handla om att hjälpa till med stöd och struktur i vardagen, prova ut olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel eller anpassa vardagsmiljön och de aktiviteter personen vill utföra och delta i.

Bostadsanpassning

Du som har en långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad efter dina behov.

Med stöd av bidraget kan du anpassa ditt hem så att du kan förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningen gäller för fasta funktioner i ditt hem. Med fasta funktioner avses sådana som du normalt inte tar med dig vid en eventuell flytt. Det kan vara att bredda dörrar, montera en ramp eller anpassa ett badrum.

Mer information om hur du ansöker om bostadsanpassning hittar du på kommunens webbplats

Dagverksamhet

Dagverksamhet finns för dig som till följd av ålder eller sjukdom behöver stöd för att kunna delta i sociala aktiviteter. Har du en anhörig som vårdar dig i hemmet kan dagverksamhet också vara en möjlighet till avlastning för den anhöriga.

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Personal finns till hands och kan vara behjälpliga med förflyttningar och toalettbehov. Det finns olika dagverksamheter runt om i kommunen och några av dem riktar sig till personer med demenssjukdom.

Mer information om vilken hjälp som finns att få för dig som bor hemma hittar du på kommunens webbplats.

Fysioterapeut

Inom hälso- och sjukvården är fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast) den yrkesgrupp som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar/skador som kan begränsa den. De arbetar förebyggande, behandlande och rehabiliterande med individens behov inom områden så som förflyttningsförmåga, smärta, yrsel med mera.

Färdtjänst

Har du en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig kan du ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst är till för dig som har svårt att resa med allmänna kommunikationer.

Det är Region Halland som prövar rätten till färdtjänst för dig som är folkbokförd i Falkenbergs kommun. Du kan ansöka och läsa mer om färdtjänst på kommunens webbplats

Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som du får i ditt hem. Du får tillgång till hemsjukvård om du inte själv, eller med hjälp, kan ta dig till din vårdcentral. Hemsjukvård får du till exempel om du behöver hjälp med medicin eller träning och det är kostnadsfritt.

Om du behöver hemsjukvård ska du kontakta din vårdcentral. Om du inte längre behöver hemsjukvård fortsätter du behandling på en vårdcentral. Mer information om hemsjukvård hittar du på kommunens webbplats.

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara av hushållssysslor eller ta hand om din personliga hygien så kan du få hjälp med detta. Den hjälpen kallas för hemtjänst. Hemtjänst hjälper både äldre och yngre personer att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänst kan hjälpa till med många olika sysslor, som exempelvis skötsel av hushållet eller med personlig omvårdnad. Det innebär bland annat hjälp med hygien och klädsel. Hemtjänst kan också innebära hjälp för att bryta isolering och att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Mer information om vilken hjälp som finns att få för dig som bor hemma hittar du på kommunens webbplats.

Mobilt arbetssätt

I Falkenberg har personal inom hemtjänst arbetat med mobil informationshantering sedan 2009. De senaste åren har även personal inom särskilt boende börjat med delar av det mobila arbetssättet.

Det mobila arbetssättet innebär att varje medarbetare använder en smartphone och loggar in i en app. Där ser de vilka brukare som ska besökas, var de bor, kontaktuppgifter, vad de behöver hjälp med och om det är något speciellt de ska tänka på inför besöket.

En säkrare vård och omsorg

Alla besök registreras och medarbetarna kan numera även signera, dokumentera och skicka viktiga meddelanden sinsemellan. Information blir tillgänglig för rätt person i rätt tid och ökar förutsättningarna för en säker vård och omsorg.

Ökad delaktighet för brukaren

Brukaren kan i sin tur bli delaktig kring sin genomförandeplan och dokumentation på ett enklare sätt än tidigare. Brukaren kan exempelvis vara med och lyssna då medarbetaren spelar in dokumentationen på mobilen och på så sätt få möjlighet att påverka innehållet.

Trygghetsboende

Trygghetsboendet är till för "aktiva pensionärer" som är 70 år eller äldre. Har du omsorgsinsatser så har du förtur till denna boendeform.

Trygghetsboende är till för dig som vill ha ett anpassat boende med möjlighet till gemensamma måltider och samvaro samt tillgång till personal på mötesplats eller träffpunkt. Detta ger ett tryggt, socialt och säkert boende med både livskvalitet och lugn och ro.

Mer information om Trygghetsboende hittar du på kommunens webbplats.

Trygghetsboende plus

Trygghetsboende plus är en biståndsbedömd boendeform som riktar sig till dig som är i behov av trygghet och närhet till personal.

På Trygghetsboende plus ligger ett stort fokus på välfärdsteknik. Med hjälp av digital teknik, eller andra tekniska lösningar, kan du känna dig trygg och bli mer självständig. Tekniken hjälper dig också komma i kontakt med personal dygnet runt.
Den teknik vi använder i din lägenhet provas ut individuellt. Det är du som avgör vad som känns bra för dig. Det är viktigt att du känner dig bekväm med de lösningar vi tar fram till dig.

Du kan läsa mer om Trygghetsboende plus på kommunens webbplats.

Välfärdsteknik

Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har, eller löper förhöjd risk att få, en funktionsnedsättning. I Falkenbergs kommun breddar vi definitionen något och begränsar inte välfärdsteknik till enbart digital teknik.

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.