Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Utbildning Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet

Utbildning Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet vilar på övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning och lärande, och därmed ska de ha möjligheten att nå toppen av sina förmågor.

Utbildning Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens förbättringsplan tillika pedagogiska verksamhetsidé. Syftet med planen är att förbättra undervisningens kvalitet och göra Falkenbergs kommun till en utbildningsplats i toppklass.

Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i lärprocesserna - i undervisningen - som är avgörande för om barn och elever utvecklar goda kunskaper. Att alla barn och elever ges möjlighet att utveckla goda kunskaper är en förutsättning för att kunna klara vidare studier och kommande arbeten. Det är också ett villkor för att kunna göra sin röst hörd och kritiskt kunna granska information i ett demokratiskt samhälle.

Förskolan och skolan i Falkenbergs kommun ska borga för att alla barn och elever, oavsett bakgrund, lyckas i sina utbildningar. 

Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i lärprocesserna - i undervisningen - som är avgörande för om barn och elever utvecklar goda kunskaper.

Det goda lärandet

Något av de mest centrala i Utbildning Falkenberg är det goda lärandet. Det goda lärandet kännetecknas av att barn och elever, genom utmanande och engagerande undervisning, utvecklar positiva lärandeidentiteter. Att alla barn och elever utvecklar en sådan identitet, det vill säga en genuin tro på sin egen förmåga att lära sig nya kunskaper, är en grundförutsättning för att kunna lyckas i sina vidare studier. 

Det goda lärande präglas av:


 • Höga och positiva förväntningar. 
 • Barn och elevers lärande i centrum. 
 • Kollaborativt lärande. 
 • Goda och förtroendefulla relationer. 
 • Rika pedagogiska och didaktiska resurser. 
 • Studiero och en trygg och stimulerande lärmiljö. 

Barn och elever kan och vill

Ett ytterligare utmärkande drag för det goda lärandet är att läraren har ett förhållningssätt till bedömning och lärande som är framåtsyftande. Utifrån föreställningen att barn och elever kan och vill lära har läraren en ständig dialog, under undervisningens gång, med barnen eller eleverna om deras lärande: var de befinner sig i förhållande till lärandemålen samt hur de ska ta nästa steg i lärandet. 

Förväntningar på varje förskola och skola

Det är mycket viktigt att alla förskolor och skolor kännetecknas av:

 1. Ett ansvarstagande och inkluderande ledarskap med bestämd riktning mot kunskaps-, lärande och bildningsuppdraget.
 2. En kollaborativ lärandemiljö, där lärare deltar i utformandet av kvalitetsarbetet samt att alla förskolor och skolor har en kultur där barnens och elevernas lärande är i centrum för professionellt lärande.
 3. Höga förväntningar på att alla barn och elever kan och vill lära samt en föreställning om att det är undervisningens kvalitet, inte barnets och elevens bakgrund, som är avgörande för om barn och elever når kunskapsmålen.
 4. Regelbunden utvärdering och uppföljning om barnen och eleverna faktiskt lär sig det lärarna undervisar om och ständig återkoppling som lär barn och elever hur de ska ta nästa steg i sitt lärande.
 5. Stor flexibilitet när det gäller undervisningsmetoder, där hänsyn alltid tas till barn och elevers bakgrund och kunskapsnivå.
 6. Aktivt värdegrundsarbete med tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala livet i förskolan och skolan.

Att skapa det goda lärandet

Alla barn och elever ska lyckas. De prioriterade områdena, tillika lärande förhållningssätten, som betraktas som särskilt viktiga för att vi ska nå målet är:

Dessa förhållningssätt ska alltså genomsyra alla förskolor och skolor. Det betyder att vår gemensamma strävan i huvudsak ska fokusera på att utveckla metoder och arbetssätt utifrån dessa förhållningssätt. 

Manlig lärare möter elev i klassrummet.