Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Pågående förbättringsarbete

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att höja kvaliteten på undervisningen inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Här kan du ta del av ett urval av de insatser och processer som är aktuella.

Co-teaching 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2017 i uppdrag att organisera för ett tvålärarsystem i F-6 där lärarna ska använda sig av metoden co-teaching. Syftet med satsningen är att tillsammans utveckla en förbättrad undervisningskvalitet, utveckla en inkluderande undervisning, utveckla kollaborativa metoder, en förbättrad måluppfyllelse samt en förbättrad arbetsmiljö för elever och lärare.

Bedömning och betyg 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en ny organisation av kommunens grundskolor där skolorna successivt ska övergå från en F-5 och 6-9 organisation till en F-6 och 7-9 organisation. I takt med att skolorna övergår i en ny organisation erbjuds lärare som arbetar i åk 4-6 (som därmed kommer sätta betyg i åk 6) en kompetensutvecklingsinsats i bedömning och betyg. Insatsen är en s.k. trestegsraket där de tre träffarna följer läsåret - planering, genomförande och betygssättning. Processen Bedömning och betyg pågår tills alla grundskolor har övergått i ny organisation.

ÄDK 

I Utbildning Falkenberg förväntas alla pedagoger och skolledare aktivt delta i kollaborativt lärande för successivt förbättrad undervisningskvalitet. Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) är en form av kollaborativt lärande som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt utvecklar sin dagliga undervisning tillsammans. Inom ÄDK är elevernas lärande huvudfokus och allt som lärarna gör i det kollegiala arbetet ska syfta till att ge eleverna bästa möjlighet till lärande och utveckling. För att stödja och ge förutsättningar för varje enhet att nå dit utbildas förvaltningens skolledare och lärledare inom ÄDK.

Lärandeidentitet - Stödmaterial för åk 4-9 i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

En positiv lärandeidentitet innebär en genuin tro på sin egen förmåga att lära. Barns och elevers lärandeidentitet är möjlig att påverka via undervisningen, vilket innebär att barnets och elevens progression är beroende av det stöd hen får av omgivningen och hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett stödmaterial tillsammans med lärare och skolledare från kommunens skolor samt pedagogikforskare Ann S. Pihlgren. I stödmaterialet presenteras en fördjupad definition av begreppet lärandeidentitet och en forskningsöversikt. Lärare får också stöd i hur de kan arbeta med att få syn på elevers lärandeidentitet, undervisningsstrategier samt hur man kan samarbeta lärare emellan för att förbättra undervisningen. Stödmaterialet implementeras i grundskolans åk 4-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen med start hösten 2019.


Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg

För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet pågår riktade insatser utifrån grundskolornas lokala förutsättningar och behov i en specifik satsning: Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg. De riktade insatserna består dels av stöd i att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på aktuella grundskolor och tillsammans med rektor och medarbetare på skolan göra en fördjupad nulägesanalys och dels av att stödja specifika insatser utifrån det som framkommit i nulägesanalysen. Inriktningen på insatserna syfta till att stärka undervisningens kvalitet med fokus på de tre förhållningssätten i Utbildning Falkenberg, formativ undervisning, inkluderande undervisning och kollaborativt lärande

Plan för att främja närvaro i förskola och skola

För att kvalitetssäkra och stödja förskolor och skolor i arbetet med att främja närvaro och tidigt identifiera barn och elever med frånvarobeteende pågår ett förvaltningsövergripande förbättringsarbete. Plan för att främja närvaro innehåller gemensamma rutiner, definitioner samt ansvarsfördelning. Plan för att främja närvaro i förskola och skola implementeras våren 2020.

Pedagogisk dokumentation

Förskolan har långsiktigt i sin kompetensutveckling haft fokus på att utveckla och använda pedagogisk dokumentation som verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten i pedagogisk dokumentation är att barns lärande och meningsskapande sker mellan barn, barn och miljö och material samt mellan barn och vuxna. Tonvikt läggs på att genom ett systematiskt dokumentationsarbete följa barns utforskande, nyfikenhet och lust att lära kopplat till metaforen kring de hundra språken och projekterande arbetssättet. Kompetensutvecklingsinsatsen omfattar utbildning av 60 förskollärare i pedagogisk dokumentation samt fortbildning för alla pedagoger i pedagogisk dokumentation. Kompetensutvecklingsinsatsen pågår fortsatt.

Frigga

För att öka progressionen i lärandet och ge ökad samt likvärdig tillgänglighet till studiestöd för alla elever utvecklas ett flexibelt stöd för elevens lärande, Frigga. Fundamentet i det flexibla lärandestödet är en digital plattform som möjliggör direktkontakt mellan elev och de lärare som bemannar tjänsten via chatt, direktsamtal eller delade dokument. Frigga kan användas under eller efter ordinarie skoltid. Frigga testas som studiestöd utanför skoltid på tre grundskolor under våren 2020.

Estetiska lärprocesser i förskolan

Förskolornas lärmiljöer och material ska vara utmanande och hundraspråksstimulerande för att höja kvalitet på undervisningen och fördjupa barns lärande. En del i arbete för att nå dit är att utveckla och använda olika estetiska uttrycksformer i undervisningen. Kvalitets- och processutvecklarna inom förskolan ges utbildning i pedagogisk dokumentation med fokus på estetiska uttrycksformer och en ateljerista kommer att bedriva kompetensutveckling i form av workshops för pedagoger.

Nyanlända barns och elevers lärande - Samarbete med Skolverket

Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjade i januari 2020 ett samarbete med Skolverket kring nyanlända barns och elevers lärande. Under våren 2020 görs en nulägesanalys som ska ligga till grund för det forsatta arbetet. Samarbetet med Skolverket pågår under tre år.

Barns och elevers hälsa i digitala miljöer 

För att ge barn och elever bästa möjliga förutsättningar till ett gott liv i det digitaliserade samhället pågår ett arbete kring barns och elevers hälsa i digitala miljöer. Arbetet ska resultera i ett stödmaterial för pedagoger och skolledare. Barns och elevers hälsa i digitala miljöer implementeras våren 2020.

Plan för ökad trygghet och studiero

För att skapa bästa möjliga miljö för lärande och utveckling fri från kränkningar pågår ett arbete kring ökad trygghet och studiero. Arbetet inkluderar framtagande av en plan för trygghet och studiero där värdegrund, vikten av god arbetsmiljö och förväntningar på skolan, vårdnadshavare och eleverna ska tydliggöras. Plan för ökad trygghet och studiero arbetas fram under våren 2020.

Digital agenda - Program för skolförbättring

Barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Då krävs en likvärdig tillgång till och ett likvärdigt användande av digitala verktyg i undervisningen. Falkenbergs digitala agenda ska vara ett verktyg och styrmedel för huvudmannen att nå detta. Den ska också vara ett stöd till varje enhets analys av sitt nuläge beträffande digitaliseringen. Syftet med denna digitala agendan är också att vara ett stöd så att undervisningen går i linje med den nationella digitaliseringsstrategin och i enlighet med de förändringar i styrdokumenten som trädde i kraft i 1 juli 2018. Den Digitala agendan lanserades i november 2018.