Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Lärmiljöns betydelse och hur en mini-lärmässa skapade en delakultur på Ätrans förskola

Med förankring i forskning och beprövad erfarenhet har Ätrans förskola utvecklat sina lärmiljöer. Nya lärmiljöer och arbetssätt har skapat bättre förutsättningar för barnens lärande och reflektion. Rektor Lina Andersson och förskolans pedagoger delar med sig av sitt arbete med att utveckla förskolans lärmiljöer och berättar mer hur en föreläsning på en mini-lärmässa blev en riktig energiboost.

I augusti 2020 tog vi ett omtag kring våra lärmiljöer efter att alla pedagoger bland annat tagit del av böckerna Att ge form åt förskolans innehåll (Hansson 2016), Återbruk - som kreativ kraft (Odegard 2015) och Rum för lärande (Vikingsen 2020). En pedagog från Ätrans förskola har tillsammans med pedagoger från Ullareds förskola bildat en
utvecklingsgrupp som utifrån Rum för lärande processat betydelsen av hur vi formar våra lärmiljöer. Gruppens samtal har haft vår pedagogista Jennie Skärsäter som samtalsledare.

Våra lärmiljöer och mötesplatser

Stort fokus i vårt arbete med förskolans lärmiljöer har lagts på att skapa mötesplatser som är estetiskt tilltalande och med material som är lättåtkomligt och placerat på barnens nivå. De fysiska lärmiljöerna är utformade utifrån barnens idéer och intressen och är därför föränderliga. Vi vill att det ska synas tydligt vad som är möjligt att göra och vi använder bilder och texter i alla lärmiljöer, inte bara för att förtydliga miljön för alla som vistas här utan också för att uppmuntra barnens intresse för språk och läsning. Vi vill att våra lärmiljöer och mötesplatser ska inspirera och inkludera för att barnen ska kunna kommunicera, samarbeta, utforska och undersöka tillsammans. Barnen får på så vis möjligheten att vara kompetenta, kreativa och nyfikna och ta egna initiativ och får möjlighet att utveckla en positiv lärandeidentitet och en tilltro till sin egen förmåga. Får barnen möjlighet att skapa goda lärandestrategier möjliggör det för dem att få se sig själva som någon som kan och som kan lära sig det man vill och behöver.

Att tydligt introducera nya lärmiljöer, material och aktiviteter är en undervisningsstrategi som gynnat barnens lärande och utveckling. Likaså att arbeta i varierande små barngrupper med en stöttande pedagog åt gången, och med aktiviteter utifrån lärandemålen och barnens intresse och förutsättningar. För barnen är det gynnsamt att bara ha en pedagog att förhålla sig till vilket också gör det lättare för pedagogen att se barnens lärande och att kunna observera och reflektera med barnen i stunden. Barnen får också bra möjligheter att utveckla sitt samarbete och samspel.

Genom att göra tankekartor med barnen kan vi se vad de lärt sig.

Genom att göra tankekartor med barnen kan vi se vad de lärt sig.

Att ha positiva och höga förväntningar på barnen, och att skapa goda och nära relationer är en framgångsfaktor för våra barns välmående och lärande. Att erbjuda dem en undervisning med god kvalitet, i lärmiljöer där barnen förstår och kan reflektera över sitt eget lärande är betydelsefullt. Därför arbetar vi med tankekartor där ett kollaborativt lärande kan ske, vilket gör progressionen inom olika områden tydlig. På så vis kan vi alla se både det gemensamma lärandet och det individuella, hos både barn och pedagoger.

Återbruket är en av våra olika lärmiljöer, här använder vi återvunnet material och sådant som vi hittar i naturen.

Återbruket är en av våra olika lärmiljöer, här använder vi återvunnet material och sådant som vi hittar i naturen.

Vi har gjort det tydligt för barnen vad som förväntas i de olika miljöerna och vad man kan lära sig där, vilket har gjort det möjligt för dem att kunna arbeta vidare både på egen hand och tillsammans. De som redan har lärt sig har i sin tur kunnat lära de andra barnen.

Mini-lärmässa blev en delarsuccé

Tisdagen den 27 oktober var vi delare på en coronasäkrad lärmässa här på Ätrans förskola. Detta innebar att vi fick möjlighet att presentera våra fysiska lärmiljöer för pedagoger och rektorer på några andra förskolor i Falkenbergs kommun. Även Anette Klang Jensen som är verksamhetschef för förskolorna i Falkenbergs kommun kom på besök.

Det känns fantastiskt att kunna inspirera andra och att få dela med sig av det vi gör bra. Vi fick så fin och positiv respons av besökarna;

”Era lärmiljöer talar tydligt om vad man kan göra eller leka här”
”Jag skulle gärna vara barn på den här förskolan”
"Man blir alldeles lugn av att komma in här”
”Allt är så väl placerat, barnen kan lätt själva välja det de vill arbeta eller leka med”
”Barnens delaktighet syns så väl här, det här är verkligen barnens förskola!"

Det blev en inspirerande dag även för oss pedagoger som arbetar här i och med att vi fick möjlighet att visa upp våra fina lärmiljöer och det arbete vi gjort för att utveckla dessa, det gav oss en riktig energiboost!

Mitt ansvar som rektor är bland annat att skapa en delakultur och det lyckades bra med den här insatsen. Förskoleområde 4 planerar att fortsätta denna tradition även i framtiden.

/ Rektor Lina Andersson och pedagogerna Beatrice Andersson, Marie-Christin Nilsson och Monica Johansson på Ätrans förskola

Litteraturlista

Vikingsen, K: Rum för lärande, Lärarförlaget (2020).

Hansson, H: Att ge form åt förskolans innehåll, Lärarförlaget (2016)

Odegard, N: Återbruk – som kreativ kraft, Lärarförlaget (2015)

Text

Lina Andersson
Rektor Ätrans förskola och Ullareds förskola
lina.andersson2@falkenberg.se