Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Hur kan förskolan arbeta med positiv lärandeidentitet och barns inflytande och delaktighet via lär- och processväggar?

På Dals ängars förskola och Hällinge förskola har pedagogerna under det gångna året fördjupat sig i hur förskolan kan arbeta med positiv lärandeidentitet och barns inflytande och delaktighet via lär- och processväggar. Ann Persson-Thor, rektor på de båda förskolorna, berättar mer om pedagogernas arbete och vad hon ser att lär- och processväggarna bidragit till.

Hur kan förskolan arbeta med positiv lärandeidentitet, barns inflytande och delaktighet, kollaborativ undervisning och formativ återkoppling via lär- och processväggar? Det är ett av de förbättringsområden som Dals ängars förskola och Hällinge förskola tillsammans med pedagogista Camilla Karlsson fördjupat sig i och utvecklat under året. Syftet har varit att öka barnens inflytande, delaktighet och ägande av projekt, synliggöra lärandet och skapa förutsättning för barnen att reflektera kring sitt eget lärande. I förskolans läroplan (Lpfö 2018) står det bland annat att: "Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning."

Vad behövs för att det ska bli en lär- och processvägg?

  • Visa pågående processer som barnen är inbegripna i och utforskar i situationen.
  • Att synliggöra barnens och pedagogernas reflektioner och lärande.
  • Ett projekterande arbetssätt som bygger på barnens intresse utgår från en synlig dokumentation för alla att reflektera kring.
  • Estetiskt tilltalande.
  • Fungera som en magnet som inbjuder till samtal, reflektion och nya frågor.

Alla pedagoger har tagit sig an arbetet engagerat, positivt och på olika sätt. Att skapa en levande och föränderlig lär- och processvägg är ett långsiktigt arbete. Via lär- och processväggen har barnens delaktighet och inflytande synliggjorts i deras reflektioner. Lärandet har blivit synligt både för det enskilda barnet och för hela gruppen. Väggen har varit ”motorn” i det projekterande arbetssättet. Som besökare har man fått inblick i de processer som pågår, vad barnen är intresserade av och valen pedagogerna gjort i processen.

Det är viktigt att det finns kvar spår av de olika processer som ägt rum tidigare för att kunna följa hur förmågor utvecklats och hur vi lärt tillsammans. Och inte minst för att kunna förundras och fascineras tillsammans och påminnas om det lärande som hela tiden sker, i det stora och i det lilla.

- Essén, Björklund och Olsborn Björby, 2015

En lärdom som blivit tydlig är att det är enklare att få igång arbetet tillsammans med de lite äldre barnen som verbalt responderar, kommunicerar många tankar och producerar mycket underlag till lär- och processväggen. En annan lärdom som vi ser är att det projekterande arbetet och lär- och processväggen går hand i hand. Det förklarar att starten i höstas blev lite trevande på lär- och processväggen då projektet startar upp med undervisning och iordningställande av lärmiljöer innan det fanns så mycket dokumentation och reflektioner att sätta upp. Nu är vi mitt uppe i utvärdering av läsåret och vi fortsätter dra fler gemensamma lärdomar av förbättringsområdet och planerar för fortsatt utveckling och förbättring.

Som rektor tycker jag att lär- och processväggen är ett fantastiskt verktyg för att utveckla det projekterande arbetet. Som det står i läroplanen: "Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Jag kan naturligtvis se att det är ett långsiktigt förbättringsarbete, men som jag är övertygad om kommer att utveckla och påvisa den kvalitet som finns i förskolans utbildning.

/ Ann Persson-Thor, rektor Dals ängars förskola och Hällinge förskola

Lär- och processvägg på Hällinge förskola.

Lär- och processvägg på Hällinge förskola.

Lär- och processvägg på Dals ängars förskola

Lär- och processvägg på Dals ängars förskola

Text

Ann Persson-Thor
Rektor Dals ängars förskola och Hällinge förskola
ann.persson-thor@falkenberg.se