Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommunens och myndigheters ansvar

Här kan du läsa om vad som är kommunens ansvar och vad som är andra myndigheters ansvar kring nyanländas etablering i Falkenberg.

Etablering är ett begrepp som innefattar arbetsmarknadsförberedande insatser för målgruppen nyanlända med flyktingbakgrund och anhöriga som är i åldern mellan 20­­–­64 år. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta etableringsplan tillsammans med individ som har rätt till etableringsinsatser. Olika myndigheter har olika roller i etableringen och Falkenbergs kommun är en viktig aktör för att en nyanlända ska etableras.

Ekonomiskt bistånd

Efter att en nyanländ är utskriven från Migrationsverket och är mottagen i en kommun brukar det uppstå ett glapp där den nyanlände kan stå utan ekonomisk ersättning. Vid en sådan situation går kommunen in för att hjälpa till med uppehälle och boendekostnader. I Falkenberg ansvarar Socialförvaltningen för att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Du hittar mer information på Socialförvaltningens hemsida.

Boende

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Kommunens bostadsbolag heter FABO och du hittar mer information på FABO´s hemsida. Kommunen tar även emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand och personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i Falkenberg.

SFI och samhällsorientering

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare som är en viktig del i etableringsplanen, du hittar mer information på SFI´s hemsida. Kommunen ansvarar även för samhällsorientering för etableringsdeltagare eller aktuella för etableringsinsatser, du hittar mer information på samhällsorienteringens hemsida.

Skola och barnomsorg för barn till etableringsdeltagare

En förutsättning för att påbörja sin etablering är att ens barn har plats på skola och förskola. Kommun ansvarar för barnomsorg och skola för barn till etableringsdeltagare på samma sätt som alla andra invånare i kommunen. Som nyanländ blir du kontaktad av kommunens samordnare för nyanlända som bokar ett första möte hemma hos dig. Du hittar mer information om nyanlända barn och elever på skolans hemsida.

Andra myndigheters ansvar

Nedan följer samlad information om olika myndiheters ansvarsområden.

Migrationsverkets uppdrag

Migrationsverket fattar beslut gällande ansökan om asyl, erbjuder boende till asylsökande och beslutar om ekonomisk ersättning under väntetiden. Enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38), så har Migrationsverket från den 1 januari 2017 ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun. Migrationsverket administrerar ersättningar till kommun och landsting. Migrationsverket ansvarar också att motivera personer som inte får uppehållstillstånd att återvända till hemlandet. Du hittar mer information på Migrationsverkets hemsida.

Arbetsförmedlingens uppdrag

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft (2010:197). I samband med det infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen. Reformens syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige för att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen.

Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid. Etableringsinsatser gäller för personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser. Fr.o.m. januari 2017 har Arbetsförmedlingen även ansvar att kartlägga kompetenser hos asylsökande. Du kan läsa mer om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag på Arbetsförmedlingens hemsida.

Försäkringskassan uppdrag

Försäkringskassan betalar ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Försäkringskassan fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning och olika socialförsäkringsförmåner en nyanlända har rätt till. Du hittar mer information om Försäkringskassans arbete med asylsökande och nyanlända på Försäkringskassans hemsida.

Region Hallands ansvar

Region Halland ansvarar för hälso- och sjukvård till både personer med uppehållstillstånd och asylsökande personer. Hälso- och sjukvård till asylsökande regleras enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande. Personer med uppehållstillstånd har samma rätt som andra kommuninvånare genom att välja en primärvård. Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och akut vård och vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Läs mer om regionens arbete med integration och inkludering på Region Hallands hemsida.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen i Hallands län kommer att fastställa kommuntal av asylsökande som ska placeras i respektive kommuner. Länsstyrelsen arbetar även med beredskap och kapacitet för samverkan och mottagande av samtliga nyanlända. Läs mer om integrationsarbetet på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter