Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Om integration

Här kan du läsa om integration och vad som är skillnaden mellan asylsökande och nyanländ. Här finns information både till dig som är ny i Sverige och till dig som vill veta mer om hur mottagandet av nyanlända fungerar.

En asylsökandes första tid i Sverige

När en person först anländer till Sverige och söker asyl så har Migrationsverket ansvaret . De ska då se till att den asylsökande med eventuell familj får ett boende på någon av Migrationsverkets anläggningar. Den asylsökande har rätt till LMA-ersättning, som är den dagersättningen som Migrationsverket betalar ut under asyltiden. LMA-ersättningen ska täcka det absolut nödvändigaste, så som mat och kläder. LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. Du kan läsa mer om det här på Migrationsverkets hemsida.

När en asylsökande får uppehållstillstånd

Efter att en asylsökande fått uppehållstillstånd av Migrationsverket så klassas personen som nyanländ. Då tilldelar Migrationsverket personen en hemkommun. Hemkommunen blir den kommun som sedan ansvarar för den nyanlända och dess familj. I hemkommunen har den nyanlända rätt att ingå i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram

Arbetsförmedlingen har ett ansvar för nyanlända som är mellan 20 och 65 år. De har också ansvar för deras anhöriga. Ansvaret innebär att de ska stödja den nyanlända under den första tiden i Sverige, genom arbete eller studier. Etableringen blir en del av det här arbetet. Alla som ingår i etableringen får en individuell handlingsplan. Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning i landet. Under två års tid kan en nyanländ ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik.

Etableringsersättning

En nyanländ i etableringen har rätt till etableringsersättning, som då blir den ersättning som ersätter LMA-ersättningen, läs mer om det på Försäkringskassans hemsida. Tiden efter att LMA-ersättning avslutas och innan etableringsersättning kommer igång kallas för ”glappet”. Under tiden en nyanländ befinner dig i glappet så kan hen få ekonomisk hjälp med att betala det allra nödvändigaste, så som hyra och mat.

Kommunens och myndigheters ansvar

Olika myndigheter har olika roller i etableringen och Falkenbergs kommun är en viktig aktör för att en nyanlända ska etableras. Du läser mer om vad kommunen gör på vår sida om kommunens och andras ansvar.

Ordförklaringar kring integration

Nedan listas några vanliga ord och begrepp som ofta används i olika sammanhang kring integration. Du hittar listan i sin helhet på Migrationsverkets hemsida.

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende, EBO

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Etablering

Regering och riksdag har beslutat om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Personer med flyktingbakgrund i arbetsför ålder (20-64 år) samt ensamkommande ungdomar i åldern 18-19 år kan delta i etableringen. Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda inträdet i arbets- och samhällslivet, ge nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deltagandet i arbets- och samhällslivet.

Flykting

Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl (se Genève-konventionen). Enligt FN:s flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Även om du inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan du ändå ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Du är enligt lagen skyddsbehövande om du löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

LMA-kort

En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera. Utfärdas av Migrationsverket.

Nyanländ person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige.

SFI

Svenska för invandrare

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.

Kontakt till myndigheter

Information om Sverige

https://www.informationsverige.se

Migrationsverket

https://www.migrationsverket.se

Arbetsförmedlingen

https://www.arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se

Region Halland

http://www.regionhalland.se/

Länsstyrelsen i Hallands län

http://www.lansstyrelsen.se/Halland

Om Svenska skolan

http://www.omsvenskaskolan.se

Ungdomsmottagning på nätet (13-25 år)

http://www.umo.se

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter