Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 1:21 m fl - hotellverksamhet

Översiktsbild med det nya hotellet i Ullared

Förslag till ny detaljplan för Ullared 1:21 m fl har varit ute på samrådsremiss 12 april - 14 maj.

Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse för vidare handläggning.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanades att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Ullared S:15, Ullared GA:1 (Ullareds samfällighetsförening) och GA:3 (Ullareds centrum samfällighetsförening). Information om planarbetet är skickat till angiven kontaktperson/adress för dessa föreningar.

Planområdet

Planområdet ligger i Ullareds centrum och är ca 8500 kvm stort.

Syftet med detaljplanen

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra ett hotell med centrumverksamheter i centrala Ullared.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls torsdagen den 3 maj kl 18-19.30 i Ullareds bygdegård då man kunde se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanades att informera om detta samråd.

Tidsplan