Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Boberg 8:27 m fl - bostäder

Förslag till detaljplan för området del av Boberg 8:27 m fl, har varit ute på samråd mellan den 3 maj - 31 maj 2017. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en så kallad samrådsredogörelse för vidare handläggning.

Samrådsmöte

Öppet hus med drop-in hölls tisdagen den 23 maj mellan kl. 17-19 i lokal ”Hållbar-heten” (KS-salen,) ingång från Rådhustorget, där det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd. Detaljplanen berör Boberg S:1, Boberg GA:1 och GA:11, (Bobergs samfällighetsförening), Boberg GA:3, (Bobergs vägsamfällighet 2), Boberg GA:5, (Björsgårds vägförening). Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Planområdet

Planområdet är beläget i Boberg, ca 8 km söder om centrala Falkenberg och är ca 4,5 ha stort. I detaljplanen finns ett förordnande enligt PBL kap 6, som avser allmän platsmark. Detta förordnande avser att upphävas.

Syftet med detaljplanen

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten som idag är obebyggd, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området.

Tidsplan