Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Repslagaren 22 m fl - bostäder centrum

Förslag om att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar utreds på fastigheten Repslagaren 22. Man vill samtidigt bibehålla värdefulla boendekvaliteter som grönytor och utemiljö. Det nya förslaget på detaljplan har varit ute på samråd- och granskningsremiss där berörda haft möjlighet att lämna sina synpunkter.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Repslagaren 22 m fl med ett flerbostadshus i 5 våningar och samtidigt behålla värdefulla boendekvaliteter som grönytor och utemiljö. Området är idag en asfalterad markplarkering.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 1,8 ha stort. Marken ägs och förvaltas av FABO, (Falkenbergs Bostad AB).

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss 14/2-12/3, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 1 mars. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss 28/6-31/8. Inkomna synpunkter sammanstålls nu.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om dessa samråd.

Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan