Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Repslagaren 22 m fl - bostäder centrum - granskningsremiss 28/6-31/8

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta i området med ett flerbostadshus i 5 våningar och samtidigt behålla värdefulla boendekvaliteter som grönytor och utemiljö. Förslaget till ny detaljplan för området har tidigare varit ute på samrådsremiss, efter revideringar går förslaget nu ut på granskningsremiss under perioden 28 juni - 31 augusti.

Detaljplanen är öppen för synpunkter

 

Detaljplanen Repslagaren 22 m fl är ute på granskning under perioden 28/6-31/8.

 

Så här kan du lämna synpunkter:

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till planenheten@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

 

Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti.

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att fram detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Här kan du skriva din synpunkt.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Repslagaren 22 m fl med ett flerbostadshus i 5 våningar och samtidigt behålla värdefulla boendekvaliteter som grönytor och utemiljö. Området är idag en asfalterad markplarkering.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

 Planförslaget finns även att se i:

  • Stadshuset i Falkenberg
  • Biblioteket i Falkenberg

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 1,8 ha stort. Marken ägs och förvaltas av FABO, (Falkenbergs Bostad AB).

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss 14/2-12/3, inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Efter gjorda revideringar går förslaget ut på granskningsremiss. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 1 mars då det fanns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan