Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Del av Tröinge 15:1 (Korset) - verksamhet

Området norr om järnvägsstationen och mot väg 154 ska ses över för att möjliggöra kontorsverksamhet och andra centrumverksamheter som bättre tar tillvara områdets läge. Samtidigt ses bestämmelserna över för att tillåta en högre bebyggelse. Ett förslag till ny detaljplan har varit ute på samrådsremiss under perioden 4 juli- 17 augusti. Inkomna yttranden sammanställs nu för vidare handläggning.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kontorsverksamhet i kombination med centrum-verksamheter i direkt anslutning till järnvägsstationen och väg 154 som bättre tar tillvara områdets läge. Samtidigt ses bestämmelserna över för att tillåta en högre bebyggelse.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet, som är cirka 8,8 ha stort, ligger i norra utkanten av Falkenberg, ca 2 kilometer nordos om centrum, i direkt anslutning till väg 154. Marken är en del av den större fastigheten Tröinge 15:1 som ägs av Falkenbergs kommun.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Stafsinge GA:4, Tröinge S:12, Stafsinge S:2 och S:3. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.