Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Tröinge 15:1 (Korset) - verksamhet - samrådsremiss 4/7-17/8

Området norr om järnvägsstationen och mot väg 154 ska ses över för att möjliggöra kontorsverksamhet och andra centrumverksamheter som bättre tar tillvara områdets läge. Samtidigt ses bestämmelserna över för att tillåta en högre bebyggelse. Ett förslag till ny detaljplan går ut på samrådsremiss under perioden 4 juli- 17 augusti

Detaljplanen är öppen för synpunkter

 

Detaljplanen del av Tröinge 15:1 (Korset) är ute på samråd under perioden 4/7-17/8.


Så här kan du lämna synpunkter:

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till planenheten@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

 

Lämna dina synpunkter senast den 17 augusti.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling eller följa det fortsatta arbetet med detaljplanen var god fyll i din e-postadress.

Här kan du skriva din synpunkt.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kontorsverksamhet i kombination med centrum-verksamheter i direkt anslutning till järnvägsstationen och väg 154 som bättre tar tillvara områdets läge. Samtidigt ses bestämmelserna över för att tillåta en högre bebyggelse.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planförslaget finns att se:

  • Stadshuset i Falkenberg
  • Biblioteket i Falkenberg

Planområdet

Planområdet, som är cirka 8,8 ha stort, ligger i norra utkanten av Falkenberg, ca 2 kilometer nordos om centrum, i direkt anslutning till väg 154. Marken är en del av den större fastigheten Tröinge 15:1 som ägs av Falkenbergs kommun.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Stafsinge GA:4, Tröinge S:12, Stafsinge S:2 och S:3. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.