Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Morup 23:1 m fl - bostäder - samrådsremiss 28/6-31/8

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Ett förslag till ny detaljplan går ut på samrådsremiss under perioden 28 juni - 31 augusti. 

Detaljplanen är öppen för synpunkter

 

Detaljplanen del av Morup 1:23 m fl är ute på samråd under perioden 28/6-31/8. Ett samrådsmöte kommer att hållas i Morups friskola den 22/8 kl 18-19.30. Då kan du få mer information om detaljplaneförslaget.


Så här kan du lämna synpunkter:

  • Digitalt via formuläret nedan eller mejla till planenheten@falkenberg.se
  • Brev till Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg. Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

 

Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

I samband med att du lämnar synpunkter registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00

Lämna synpunkt
Om du vill ha återkoppling och fortsätta följa arbetet med att ta fram detaljplanen var god fyll i den e-postadress.

Här kan du skriva din synpunkt.

Lämna gärna din fastighetsbeteckning, om du inte vet din fastighetsbeteckningen kan du lämna din adress. Det underlättar vårt arbete.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i södra delen av Morup. Detaljplanen är flexibel och inom planområdet möjliggörs utbyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus. Syftet är även att anpassa detaljplanen efter nuvarande förhållanden och till viss del möjliggöra utveckling av befintliga användningar. Detaljplanen syftar även till att skapa en bättre trafikmiljö utmed väg 768 och till att utveckla gång- och cykelförbindelserna inom planområdet.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planförslaget finns även att se i:

  • Stadshuset i Falkenberg
  • Biblioteket i Falkenberg
  • Träffpunkt Morup

Planområdet

Planområdet, som är cirka 20 ha stort, är beläget i södra delen av Morups samhälle som ligger cirka 10 km nordväst om centrala Falkenberg. Marken inom planområdet ägs delvis av privata aktörer och delvis av Falkenbergs kommun.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd.

Samrådsmöte hålls onsdagen den 22 augusti kl. 18-19.30 i Morups Friskola där det finns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Morup GA:1 (Morups Strandbygds samfällighetsförening). GA:3 (Morup kyrkbys vägförening), Morup S:4 och S:7. Information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.