Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ugglarp 3:3 m fl

Förslag till ny detaljplan för Ugglarp 3:3 m fl har varit ute på granskning mellan den 19 oktober – 16 november 2016, omgång nr 2.

Förslaget har varit föremål för granskning även i februari-mars 2016, därefter gjorda revideringar av höjdbestämmelser och exploateringsbestämmelser har va rit av sådan betydelse att ny granskningsomgång behöver genomföras. Inkomna yttranden skall nu sammanställas i en redogörelse för vidare behandling av ärendet.

Planområdet

Planområdet är beläget i Ugglarps samhälle ca 15 km söder om Falkenbergs centrum.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse i Ugglarp samt till att reglera befintlig bostadsbebyggelse. I samband med planläggningen görs även en översyn av befintliga detaljplaner inom området. Byggrätterna för befintlig bebyggelse utökas för att anpassas till dagens krav och önskemål.

Tidsplan