Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ugglarp 3:3 m fl - bostäder

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse i Ugglarp samt till att reglera befintlig bostadsbebyggelse. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i Falkenberg den 26 juni.

Kommunfullmäktige i Falkenberg antog den 26 juni 2018 § 163 förslag till ny detaljplan för Ugglarp 3:3 m fl.

 

Den som är missnöjd med kommunens beslut att anta en detaljplan och som skriftligen kommit med synpunkter under detaljplaneprocessen, vilka inte blivit tillgodosedda kan överklaga beslutet hos Mark- och Miljödomstolen (PBL 13 kap § 2a). Tid för eventuell överklagan är tre veckor, räknat från när justerat beslutsprotokoll tillkännages på kommunens anslagstavla. Sista dag för överklagan är 20 juli.

 

Skriftligt överklagande skickar du till Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg eller planenheten@falkenberg.se. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till Mark- och Miljödomstolen.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse i Ugglarp samt till att reglera befintlig bostadsbebyggelse. I samband med planläggningen gjordes även en översyn av befintliga detaljplaner inom området. Byggrätterna för befintlig bebyggelse utökas för att anpassas till dagens krav och önskemål.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet är beläget i Ugglarps samhälle ca 15 km söder om Falkenbergs centrum.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Detaljplanen för Ugglarp 3:3 föregicks av ett planprogram under 2010, därefter har ett samråd och två granskningsremisser ägt rum.

Planens förfarande

Arbetet med detaljplanen påbörjades redan 2006 och har handlagts efter den äldre plan- och bygglagen (1987:10), så kallat normalt planförfarande. Nuvarande PBL (2010:900) trädde i kraft 2 maj 2011.

Tidsplan