Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Del av Hjortsberg 3:37 m fl - överklagad

Kommunfullmäktige antog 2017-11-28 § 215 förslag till ny detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m fl

Beslutet är överklagat och är överlämnat till Mark- och Miljödomstolen för vidare handläggning.

Planområdet

Planområdet är beläget cirka 3 km söder om centrala Falkenberg i området Skrea Strand.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadstomt på fastigheten samt en bullervall mellan cykelväg och intilliggande camping.

Tidsplan

Kontakt