Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

Miljöbild vid havet

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun. Förslaget är en omarbetad version av det tredje förslaget som var ute på utställning under hösten 2017.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur den framtida utvecklingen av markanvändningen i området kan komma att se ut. Huvudsyftet med planen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Ändringar i det senaste förslaget

Det nya förslaget är en omarbetad version av det tredje förslaget som var ute på utställning under hösten 2017. Förändringen från utställning 3 är att de att de stora gröna sammanhängande stråken i öst-västlig riktning vid Glommen, Morup, Digesgård och Olofsbo har plockats bort eller halverats. Se karta över norra kustenPDF.

Tidigare förslag och synpunkter

I utställning 3 kom ett femtiotal yttranden in. Dessa är samlade och kommenterade i utställningsutlåtande 3 som finns att ladda ner i den blå rutan. Utifrån dessa föreslog samhällsbyggnadsavdelningen ett antal ändringar som rapporterades för politiker i kommunstyrelsen arbetsutskott. Politikerna i kommunstyrelsen valde dock att behålla handlingar och kartor som de var i utställning 3 men med den förändringen att de stora gröna sammanhängande stråken i öst-västlig riktning har plockats bort eller halverats.

Vad händer nu?

Alla yttranden som kom in under utställning 4 sammanställs och kommenteras i ett utställningsutlåtande. Utifrån dessa föreslår samhällsbyggnadsavdelningen politikerna ett reviderat förslag som de på nytt tar ställning till. Planen är då tänkt att antas.

Bakgrund

Förslaget till fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten har varit ute på programsamråd, samråd och utställning, utställning 2, utställning 3 och nu senast utställning 4.

Synpunkterna som kom in under programsamrådet pekade tydligt på en stark önskan till bevarande av naturmiljön, havet och kustremsan samtidigt som önskan fanns om en utveckling. Utifrån detta togs det fram ett förslag som har varit ute på samråd. Förslaget har sedan omarbetats i flera omgångar och har varit ute på totalt fyra utställningsremisser.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder. Som en följd av ÖP 2.0 påbörjades ett arbete med fördjupningar för norra och södra kusten.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter