Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

Miljöbild vid havet

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur den framtida utvecklingen av markanvändningen längs med norra och södra kusten kan se ut. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Huvudsyftet med planen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Den fördjupade översiktsplanen pekar bland annat ut områden där skolor, förskolor och bostäder skulle kunna byggas i framtiden. Även områden som är särskilt viktiga för olika typer av verksamheter, till exempel industri och jordbruk, är utpekade.

Vann laga kraft 3 januari 2020

Den fördjupade översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2018. Efter överklagande till Förvaltningsrätten vann den laga kraft 3 januari 2020.

Du kan ladda ner planbeskrivning och kartor längst ner på den här sidan.

Ett viktigt vägledande dokument

Den fördjupade översiktsplanen är ett vägledande dokument som har stor betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. Den är inte juridiskt bindande men har betydelse när detaljplaner prövas i högre instanser.

Lång process med sex samråd

Processen att ta fram den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har tagit drygt fyra år. Första samrådet, då det finns möjlighet att tycka till, var den 4 februari 2015. Efter det har det varit ytterligare fem samråd. Synpunkter har inhämtats vid samtliga av de fem samråden. Dessa synpunkter har legat till grund för omarbetningar av materialet.

Inför samråd har det annonserats om planen i tidningen samt informerats på kommunens hemsida och på kommunens Facebook-sida. Det har även varit reportage i kommunens tidning Framtid Falkenberg. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på Stadsbiblioteket samt via kom­munens hemsida. Workshop har hållits på fyra platser inom planområdet och det har också varit öppet hus på fyra platser inom planområdet. Vid ett av samråden har det även varit möjligt att diskutera planen via skype. Riktat utskick har gjorts till bland annat föreningar där de uppmanats att informera sina medlemmar om att planarbetet pågår.

Varför behövs en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen där man mer detaljerat anger kommunens syn, riktlinjer och strategier avseende mark- och vattenanvändning inom ett visst geografiskt område.

Den fördjupade översiktsplan för kusten syftar till att mer detaljerat än i översiktsplanen avväga de bevarande- och exploateringsintressen som finns i kustområdet. Syftet med en sådan avvägning är att ge stöd i planeringen för en hållbar samhällsutveckling där kustens höga värden bevaras och nyttjas i strävan att även fortsatt utgöra en attraktiv miljö för boende, verksamheter och besökare. Perspektivet är 20 år framåt.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder. Som en följd av ÖP 2.0 påbörjades ett arbete med fördjupningar för norra och södra kusten.