Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

Miljöbild vid havet

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun. Förslaget är nu färdigt för antagande.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur den framtida utvecklingen av markanvändningen i området kan komma att se ut. Huvudsyftet med planen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Förslag och synpunkter

Under processen har samråd skett fem gånger. Synpunkter har inhämtats vid samtliga av de fem samråden. Dessa synpunkter har legat till grund för omarbetningar av materialet.

Inför samråd har det annonserats om planen i tidningen samt informerats på kommunens hemsida och på kommunens Facebook-sida. Det har även varit reportage i kommunens tidning Framtid Falkenberg. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på Stadsbiblioteket samt via kom­munens hemsida. Workshop har hållits på fyra platser inom planområdet och det har också varit öppet hus på fyra platser inom planområdet. Vid ett av samråden har det även varit möjligt att diskutera planen via skype. Riktat utskick har gjorts till bland annat föreningar där de uppmanats att informera sina medlemmar om att planarbetet pågår.

Vad händer nu?

Efter dessa fem samråd är nu planen färdig för antagande. Planen har antagits av kommunstyrelsen men ska också antas av kommunfullmäktige. Detta kommer att ske någon under hösten 2018.

Efter antagande finns det möjlighet att överklaga den fördjupade översiktsplanen. Mer information kommer i samband med antagande.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder. Som en följd av ÖP 2.0 påbörjades ett arbete med fördjupningar för norra och södra kusten.