Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Markanvisningstävling Stafsinge

Översiktsbild av hela området i Stafsinge

I Stafsinge ska ett nytt bostadsområde växa fram endast två kilometer från Falkenbergs centrum. Det nya bostadsområdet ska bestå av villor, radhus och flerbostadshus i en lantlig miljö nära naturen och centrum.

Falkenbergs kommun genomför en markanvisningstävling för en tomt i Stafsinge i syfte att bygga hyresbostäder. Markanvisningen genomförs genom ett jämförelseförfarande där exploatörer ges möjlighet att lämna projektidéer, ritningar och beskrivningar.

Sista inlämningsdag för tävlingsbidraget var 2019-04-15. Nu utvärderderar vi de bidrag som kommit in.

Bilagor

Längst ner på den här sidan finns alla bilagor tillgängliga för nedladdning.

Tidplan

Start markanvisningstävling: 22 januari 2019
Sista inlämningsdag: 15 april 2019
Beslut om vinnande bidrag: maj-juni 2019.

Lämna förslag

Tävlingsbidraget ska märkas ”Markanvisning Kv Fibulan” och lämnas eller skickas i slutet kuvert till:

Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
311 80 Falkenberg

Tävlingsbidraget ska ha inkommit till Falkenbergs kommun senast den 2019-04-15, kl 16.00.

Frågor och svar

Om du har frågor om markanvisningen skickar du dem till mexenheten@falkenberg.se. All e-post ska märkas med rubriken ”Markanvisning Kv Fibulan” i ämnesraden. Alla frågor och svar redovisas nedan. Klicka på plusset för att se alla frågor och svar.

Se alla frågor och svar

1. Har kommunen någon som ska förvalta hyresrätterna?
Svar: Nej, exploatören ska redovisa hur lägenheterna ska förvaltas framöver.

2. Finns det några uppgifter tillgängliga kring eventuell gatukostnadsersättning samt plankostnader?
Svar: Det tillkommer ingen kostnad för gatukostnadsersättning eller plankostnader.

3.Ska tävlingsbidraget lämnas in på planscher i format A1 samt som PDF på USB? Ska dem i så fall vara monterad på styvt material?
Svar: Tävlingsbidraget ska lämnas in i pappersformat A1 och som pdf på USB. Du behöver inte montera på styvt material. Situationsplan, sektioner- och fasadritningar samt perspektiv lämnas in i A1. Presentation av företaget m.m. kan ni lämna in i A4.

4. Ska följande punkter presenteras inom ramen för max 3st A1:or eller kan de bifogas i separat bilaga i formatet A4?

  • Presentation av företaget.
  • Redovisning av kommande fastighetsägare/förvaltare av hyresrätterna.
  • Registreringsbevis m.m.

Svar: Situationsplan, sektioner- och fasadritningar samt perspektiv lämnas in i A1. Materialval och kulörer samt parkeringslösning för bil och cykel ska framgå ur ritningsmaterialet. Presentation av företaget m.m. kan ni lämna in i A4.

5. Mellan aktuell tomtmark och intilliggande väg öster om tomten ligger en remsa allmän platsmark. Är det möjligt att anlägga en parkeringsficka på denna allmänna platsmark för angöring av sopbil?

Svar: Nej, all parkering ska ske inom fastigheten Fibulan 1.

6. Vilken gatuadress gäller om man inte avser att skicka förslaget utan lämnar in det?

Svar: Ni kan lämna in materialet i kommunens Kontaktcenter. Adressen är Rådhustorget 3C. Entré mot Rådhustorget.