Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Planerat

Tröingeskolan

Tröingeskolan blir en F9-skolan och är Falkenbergs kommuns största investeringsprojekt någonsin. Vi bygger skolan för att ge en upplevelse av den lilla skolan i den stora med flexibla och inspirerade lärmiljöer som ger goda undervisningsmöjligheter.

Skolan blir en viktig nyckel för att skapa en hållbar skola för ett Falkenberg som växer. Skolan blir en F-9 skola med fyra klasser per årskurs.

Den lilla skolan i skolan

Varje stadie får en egen ingång och egen del inne i skolan. Skolan får också två matsalar. En matsal för barn i årskurs F-3 och en matsal för elever i årskurs 4-9. Även skolgården blir uppdelad för att passa barn i olika åldrar. Det här gör att varje stadie blir som en liten skola i skolan.

En skola grundad i nyfikenhet och lärande

Skolan ska ge alla elever goda förutsättningar att lära sig. Med varierande och flexibla lärmiljöer möter vi elevers olika behov. Det ger också möjlighet att bedriva en inkluderande undervisning där elever samarbetar och lär sig av varandra. Skolan får därför klassrum med tillhörande grupprum men även större torgytor.

Har du kommit så här långt vill du säkert läsa mer. Scrolla vidare för mer info!

 Skissbilden visar en skolbyggnad. Den är tre våningar hög och fasaden bryts av med olika vinklar. Bild: MadeUp och Norconsult

Skissbilden visar en skolbyggnad. Den är tre våningar hög och fasaden bryts av med olika vinklar. Bild: MadeUp och Norconsult

 Skissbilden visar en skolbyggnad. Den är tre våningar hög och fasaden bryts av med olika vinklar. Bild: MadeUp och Norconsult

Skissbilden visar en skolbyggnad. Bild: MadeUp och Norconsult

Illustration av idrottshall. Bild: MadeUp och Norconsult

Skissbilden visar en idrottshall. Byggnaden är två våningar hög och bryts av med olika vinklar. Bild: MadeUp och Norconsult

Välplanerad skola ger goda undervisningsmöjligheter

Vi vill skapa inspirerande lärmiljöer som väcker elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Dessutom ska de vara flexibla för att vi ska kunna anpassa lokalerna för olika typer av undervisning

Flexibla lokaler för en anpassad undervisning

Viss undervisning funkar bäst i stor grupp, annan i mindre och ibland behöver eleverna jobba på egen hand. För att kunna anpassa undervisningen och möta alla behov har skolan flera mindre grupprum och de större klassrummen går att dela upp och möblera om.

Torgytor för samarbete, skapande och fritids

Varje årskurs får en egen torgyta. Det är en öppen yta som går att använda till mycket. Här kan eleverna ha undervisning med praktiska moment, grupparbeten eller jobba tillsammans med elever från andra klasser i samma årskurs. För de yngre åldrarna blir torget en del av fritids. Högstadieeleverna får också tillgång till torgytor och även ett elevcafé.

Specialsalar

Skolan får olika specialsalar för slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild, musik och naturorienterande ämnen med tillhörande laborationssal. Allt under ett och tak som övrig undervisning.

Idrottshall

Det blir en stor idrottshall med två idrottssalar, en fullstor och mindre. Den fullstora går även att dela upp i två delar. Det blir även en hall anpassad för gymnastikträning. Omklädningsrummen kommer att vara dimensionerade för 15-20 elever och ha tre duschar i separata bås.

Bibliotek
Skolbibliotek kommer att finnas på plan 2 i anslutning till den del där f-3-elevern går.

Den lilla skolan i den stora skapar trygghet och tillhörighet

Även om skolan kommer att ha plats för många elever i olika åldrar så är en grundtanke att skolan även ska kunna upplevas som liten.

Varje stadie får en egen ingång

Skolan ska ha olika entréer för eleverna. De som går i F-klass och upp till årskurs 3 får en egen ingång. Samma upplägg gäller för eleverna i årskurs 4-6 samt de äldre eleverna i högstadiets årskurser. Under skoldagen är eleverna i ”sina” delar av skolan.

Hemvist ger hemkänsla

För att skapa hemkänsla och gemenskap kommer det finnas hemvister med plats för fyra klasser per hemvist. Detta gäller upp till årskurs 6. Här finns det bland annat kapprum, ett torg, grupprum och undervisningssalar. Hemvisten är där eleverna spenderar mest tid under skoldagen.

Egen matsal för de yngsta barnen

För att skapa en lugn matmiljö för eleverna får skolan två matsalar. En matsal för barnen som går i årskurs F-3. Den andra matsalen är för årskurs 4-9. Matsalen kommer att ligga i anslutning till hemvisterna för F-3 vilket gör att de yngsta elevern inte behöver gå igenom de allmänna utrymmena.

Fritids i skolans lokaler

I skolans lokaler kommer även fritidsverksamhet att finnas. Både Lill-fritids (för de yngre eleverna) och Stor-fritids (för de lite äldre eleverna) kommer att ligga i närheten av de skolytor som dessa elever är i under dagen.

Trygg och lekfull utemiljö som inspirerar till lärande

Skolgården ska bjuda in till både lek och lärande och vara en trygg miljö för alla elever.

Sektionsindelat för de olika årskurserna

För att alla elever ska känna att de har sin del på skolgården är den indelad i sektioner. Inte med staket eller andra fysiska barriärer men genom trädplanteringar och områden som riktar sig till elever i olika åldrar. En del har aktiviteter som passar de yngre eleverna bättre. Här finns det till exempel gungor och klätterställningar. I en annan del är det mer fokus på idrott, till exempel fotboll. Sen finns det delar som påminner mer om en park.

Lek och lärande utomhus

Varje sektion i utemiljön är i sin tur indelad i tre områden.

  1. Den nära delen. I ytan som är närmast skolbyggnaden finns ofta närhet till personal och verksamhet som behöver vuxenstöd såsom odling, vattenlek och skapande.

  2. Den lekfulla och fartfyllda delen. Här är det aktiviteter och full fart på rasterna.

  3. Längst bort från byggnaden finns ett område som karaktäriseras av en parkliknande miljö med mycket träd och växter. Här passar det utmärkt att ha en del av undervisningen i naturvetenskapliga ämne som till exempel teknik och biologi.

Säker väg till skolan och framtida planer

Vi bygger skolan i den nya stadsdelen Tröingedal som växer fram under de kommande åren. Därför tittar vi också på trafikmiljön i området.

Nya cykelvägar

För att eleverna ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt planerar vi flera nya gång- och cykelvägar i området. De nya cykelvägarna ska bindas samman med cykelvägarna i Tröingeberg.

Cykeltunnel under gamla E6

För att det ska vara enkelt att cykla till och från skolan från Fajans planerar vi för en ny cykeltunnel under gamla E6, väg 767.

Vi bygger om för säkrare trafik

Vi ändrar Hällinge Ringväg från dagens breda och raka väg till en mer slingrande väg. Det här gör att hastigheterna kan hållas nere. Eftersom det kommer röra sig fler människor i området planerar vi också att göra om trafikplatsen kring Tröingeberg. Planen är att göra en ny cirkulationsplats på Lasarettsvägen med anslutning mot väg 767 och Hällinge ringväg.

Ytor för hämtning och lämning

En del i att bygga en ny skola är att titta på hur elever och vårdnadshavare enkelt kan ta sig till och från skolan. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara enkelt och säkert att ta sig till skolan med cykel. Vi tittar också på ytor där man kan lämna elever med bil och där skolbussar kan stanna till.

Skolan blir vänd från nuvarande bostadsområde

Mellan dagens bostadsområden och den nya skolan blir det ett mindre grönområden med träd samt cykelbana och väg. Vi utformar skolområdet så att skolbyggnaderna ramar in skolgården. På så sätt blir skolbyggnaderna ett ljudskydd som håller nere ljudet från skolgården mot dagens bostäder i närheten.

Vägen hit och framåt

Planerna på en ny skola i Falkenberg har funnits i flera år. Vi räknar med att starta arbetet på plats under andra halvan av 2022. För att den nya skolan ska bli så bra som möjligt har vi gjort ett grundligt arbete. Förhoppningen var att den nya F-9-skolan skulle öppna för elever hösten 2024. Men till följd av nya bedömningar av tider för upphandling och tider för byggnation blir det svårt att hålla den första tidsplanen. Om allt går som planerat öppnar skolan vid höstterminens start 2025.

Lärare och elever har fått tycka till

Förutom flera olika typer av studier och utredningar så har våra pedagoger, elever, fackliga representanter och olika expert fått tycka till om skolans utformning. Detta för att vi ska kunna bygga en skolbyggnad som i sin tur bygger på våra pedagogiska tankar.

Inspiration från andra skolor

En del i arbetet har varit att besöka andra skolor i landet. Dessa besök har gett oss inspiration och värdefull kunskap.

Vi bygger smart för ekonomisk och social hållbarhet

Falkenberg växer och fler barn och unga behöver skolundervisning. Att bygga en ny skola är en stor investering och därför har vi också frågat oss om det har funnits några bra alternativ.

Ingen renovering av Vinbergsskolan och Fajansskolan

Vi har tittat på om det är lönt att renovera Vinbergsskolan och Fajansskolan. Men tyvärr blir kostnaderna för en omfattande renovering av de båda skolorna allt för stor. Vinbergsskolan består av flera olika byggnader och det är därför svårt att få till smarta och effektiva lösningar som håller nere kostnaderna. Istället för att renovera både Vinbergsskolan och Fajansskolan investerar vi i en helhetslösning som också avlastar våra andra centrumnära högstadieskolor. Att samla resurser i en skola är både ekonomiskt och pedagogiskt smart samtidigt som många elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts på ett sätt som speglar vårt samhälle.

Fler unga falkenbergare

Falkenberg växer och vi bli fler som bor här, då måste vi planera för hur vi långsiktigt kan ge fler elever en utbildning av hög kvalitet i ändamålsenliga lokaler. Historiskt sett och i våra befolkningsprognoser växer Falkenberg mest i centrum och i centrumnära områden. Dessutom ligger Tröingeskolan i ett område som väntas växa de närmaste åren.

Utemiljön efter skoltid

I den nya stadsdelen där vi bygger skolan kommer det finnas flera lekplatser. Skolans utemiljö blir också en viktig del av leken i området. Ambitionen är att barn kan leka på skolgården även efter skoltid. Precis som vi tänker att skolans utemiljö även ska kunna användas efter skoltid så har vi samma tankar med delar av själva skolbyggnaden. Föreningslivet ska kunna dra nytt av idrottshallarna på skolområdet och studieförbund, föreningar och andra organisationer ska kunna använda delar av skolans lokaler till sin verksamhet.

 

En hållbar skola för ett växande Falkenberg

För att skapa en hållbar skolorganisation för ett växande Falkenberg tog barn- och utbildningsnämnden under våren 2020 beslut om ny skolorganisation för kommunens grundskolor. Beslutet är fattat utifrån både pedagogiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Tröingeskolan är en viktig nyckel för att uppnå detta.

Klicka här för att läsa mer om beslutet.

 

Tröingeskolans upptagningsområde – så blir det när skolan står klar

Vinbergsskolan

När Tröingeskolan står klar avvecklas Vinbergsskolan och de elever som då går i Vinbergsskolan börjar i Tröingeskolan.

Fajansskolan

Även Fajansskolan avvecklas när Tröingeskolan är klar. Då kommer en del av eleverna boendes i Fajansskolans upptagningsområde istället tillhöra nya skolan i Tröingeberg. De elever som bor på Östra gärdet kommer att tillhöra Tångaskolans upptagningsområde. De elever som går på Fajansskolan när Tröingeskolan står klar följer med till Tröingeskolan.

Ljungbyskolan

Ljungbyskolan fortsätter att vara en f-6 skola. För de elever som ska börja årskurs 7 är Ljungbyskolans upptagningsområde idag uppdelat. I den södra delen av upptagningsområdet tillhör eleverna Tångaskolan. När Tröingeskolan står klar ska de eleverna istället gå på Tröingeskolan. De eleverna i år 7-9 i norra delen av Ljungbyskolans upptagningsområde tillhör Apelskolans upptagningsområde och ska även fortsättningsvis göra det.

Växa organiskt

Det första läsåret på Tröingeskolan tar skolan emot de elever som börjar i årskurs 7, det vill säga elever från Vinbergsskolan, Ljungbyskolan och Fajansskolan. Skolan kommer sedan att växa organiskt de kommande åren med årskurs 8 och 9. De elever som bor inom Tröingeskolans upptagningsområden men som påbörjat högstadiet på Tångaskolan eller Tullbroskolan fortsätter i åk. 8 och åk. 9 på dessa skolor. Elever i åk. 8 och åk. 9 byter alltså inte skola.

 

Detaljplan

Parallelt med planeringen av skolan tas en detaljplan för området fram. När detaljplanen är klar börjar arbetet med att bygga ut vägar och säkra cykelvägar i området samt att bygga den nya skolan.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen.

Platsinformation

Tröingeskolan, (obs, ungefärlig plats)

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter