Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Fördjupad översiktsplan Falkenberg stad

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad ska visa riktningen för hur vi vill bo och leva om 30 år. Den gällande översiktsplanen för Falkenberg stad togs fram 2007. Sen dess har Falkenberg vuxit i rask takt och vi behöver nu ta fram en ny.

En fördjupad översiktplan är ett av Falkenbergs kommuns viktigaste verktyg i arbetet med att planera för Falkenbergs framtid. Översiktsplanen ska beskriva hur vi vill att Falkenberg ska utvecklas. Till exempel var vi vill bygga bostäder, verksamhetsområden, skolor och förskolor men också vilka områden vi vi vill uteckla för idott och rekreation. Den ska även visa hur vi ska vårda värdefulla grönområden och kulturmiljöer.

Slutligen ska översiktsplanen visa hur kommunen kan växa för en hållbar framtid. Falkenberg växer och det är viktigt att vi växer hållbart så att kommande generationer falkenbergare kan bo lika bra som vi gör idag.

Status

Kommunstyrelsen tog den 14 april 2021 det formella beslutet att förslaget om en ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad ska ut på samråd. Det betyder att allmänhet, företag och myndigheter senare i vår är välkomna att tycka till om förslaget för ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad. I samband med samrådet kommer man kunna nå nödvändig informationen här på Falkenberg växer, som är vår temawebbplats för samhällsutveckling.

Växa på ett hållbart sätt

Utgångspunkten i förslaget är att staden ska växa på ett hållbart sätt och att inte bebygga jordbruksmark mer än nödvändigt. Grundtanken är att staden ska växa från stadskärnan och ut, att staden ska bindas ihop med havet och det ska vara möjligt att förtäta där det går. Planen tar också upp vikten av att blanda bostäder med olika upplåtelseformer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad under arbetets gång. Vi skickar ut nyhetsbrevet när det till exempel finns möjlighet för dig att lämna synpunkter eller när våra politiker fattat beslut gällande planen.

Nuvarande fördjupad översiktsplan för Falkenberg stad

Den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad antogs 2007. Sen dess har Falkenberg haft en hög tillväxttakt och befolkningsökning. Många av de bostadsområden som då pekades ut är idag redan bebyggda och utvecklade. Därför behöver vi på nytt peka ut riktningen för det framtida Falkenberg. Och i takt med att staden och samhället utvecklas behöver den fördjupade översiktsplanen revideras.

Ett viktigt vägledande dokument

Den fördjupade översiktsplanen är ett vägledande dokument som har stor betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. Den är inte juridiskt bindande men har betydelse när detaljplaner prövas i högre instanser. Den är även en vägledning kring kommunens intentioner och en viljeinriktning för hur den politiska majoriteten vill att staden skall utvecklas.

Varför behövs en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen där man mer detaljerat anger kommunens syn, riktlinjer och strategier avseende mark- och vattenanvändning inom ett visst geografiskt område.

En del av Översiktsplan 2.0

År 2014 antogs kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. Den anger fem strategier för hur kommunen ska använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den pekar ut att det ska ske en ökad bebyggelse för bostäder och verksamheter framför allt i utpekade knutpunkter, serviceorter men även i noder.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter