Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Trädgården 8 m fl - bostäder centrum

Kommunstyrelsen gav 2020-09-15 § 244 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan med syfte att öka byggrätt inom planområdet.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 19 januari - 16 februari 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom planområdet. Förändringen avser både en högre bebyggelse och att en större del av planområdet bebyggs.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg. Fastigheterna inom planområdet ägs av Falkenbergs Bostads AB.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan. Kontakta plan@falkenberg.se för att ta del av samrådsredogörelsen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Digitalt samrådsmöte hölls den 1 februari 2022 där en presentation av planförslaget visades och det finns möjlighet att ställa frågor.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardörfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.