Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skrea 6:45 del av (Lunnaslätt) m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2014-02-02 § 28 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva området för bostäder. Huvudsyftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i olika former.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 18 maj - 15 juni 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse med en blandning av friliggande villor, sammanbyggda småhus och flerbostadshus i norvästra delen av Skrea.

Planområdet

Planområdet är beläget i sydöstra Falkenberg, ca 5 kilometer från falkenbergs centrum och är drygt 8 ha stort. Marken ägs av en privat fastighetsägare. Detaljplaneförslaget är delvis inte förenligt med gällande översiktsplan.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Skrea S:2, Källstorp S:5, Skrea GA:6. Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus den 23 maj 2022 då det finns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.