Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Serum 9 m fl - bostäder centrum

Förslag till detaljplan för Serum 9 m fl har varit ute på samråd mellan den 5 juli - 24 augusti 2017. Inkomna yttranden sammanställs nu till en så kallad samrådsredogörelse för vidare handläggning.

Samrådsmöte

Tisdagen den 15 augusti hölls samrådsmöte då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanades att informera om detta samråd.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg, 700 meter sydöst om Stortorget och 1 km sydväst om järnvägsstationen. Planområdet avgränsas i norr av Bergsvägen i väster av Skomakarevägen och Norrtullsgatan, i söder av Prästgatan och i öster av Varbergsvägen. Planområdet är cirka 2 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Planarbetets syfte är att möjliggöra flerbostadshus inom delar av kvarteret Serum, reglera befintlig villabebyggelse med kulturhistoriska värden inom kvarteret Backen samt att planlägga befintlig park som allmän platsmark. Syftet är också att inom delar av planområdet behålla karaktären av villabebyggelse från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal med stora lummiga villaträdgårdar samt att säkerställa byggnadernas olika värden genom varsamhetsbestämmelser. Inom norra delen av planområdet möjliggörs en enhetlig utformning av flerbostadshus där befintlig bebyggelse etappvis kan ersättas av ny.

Tidsplan