Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Risarp 1:42 del av - bostäder

Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-09 § 112 att ge dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda planarbete för fastigheten Risarp 1:42. Syftet med planen är att pröva möjligheten till ny bebyggelse.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 22 mars - 19 april 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för 18 tomter med friliggande enbostadshus i ett odlingslandskap. Bebyggelsens utformning och kulörer ska harmoniera med landskapet. Vidare är syftet att tillskapa en lokalgata med en anslutnng till Långasandsvägen och att säkerställa dagvattenhantering och transformatorstation inom området.

Planområdet

Planområdet är beläget nära Eftra by, söder om Falkenberg. Marken ägs av en privat exploatör.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte hölls den 28 mars 2023 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan går till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.