Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Morups-Lyngen 2:40, Glommens Hamn - verksamhet och bostäder

Kommunstyrelsen gav 2011-04-05 § 105 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Glommens hamns utvecklingsmöjligheter.

Status

Förslag till ny detaljplan har varit ute på samrådsremiss under perioden 9 juni - 7 juli 2021. Inkomna synpunkter sammanställs nu en i samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av Glommens Hamn, att säkerställa att hamnområdet även fortsättningsvis nyttjas för ändamålet småbåts- och fiskehamn, samt möjliggöra för andra verksamheter och bostäder.

Planområdet

Planområdet är beläget i västra delen av samhället Glommen, cirka 10 kilometer norr om Falkenberg och är cirka 9 hektar stort. Markägare är Falkenbergs kommun samt privata fastighetsägare.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Detaljplanen berör Morups-Lyngen S:11 och GA:6, information om planarbetet har skickats till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar enligt fastighetsförteckning.

Digitalt samrådsmöte ägde rum tisdagen den 22 juni.

Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.