Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

del av Tröinge 15:1 m fl - mottagningsstation

Kommunstyrelsen gav 2018-01-16 §12 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva del av Tröinge 15:1 för en ny mottagningsstation. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en mottagningsstation.

Status

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd mellan den 22 april - 20 maj 2020. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny mottagningstation samt att skapa förutsättningar för anläggande av en gång- och cykelväg i planområdets östra delar.

Planområdet

Planområdet är beläget knappt 2 km norr om centrala Falkenberg i anslutning til Falkenbergs järnvägsstation och är ca 5000 kvm stort. Marken inom planområdet ägs delvis av Trafikverket och delvis av Falkenbergs kommun.

Planbeskrivning och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Samrådsmöte var bokat till den 13 maj då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.