Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Vilande - Planprogram för del av Skrea Backe

Kommunstyrelsen gav 2018-01-16 §11 samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att ta fram ett planprogram för del av Skrea Backe (Skrea 8:39 m fl). Huvudsyftet är att med ett planprogram studera hur området kring Skrea Backe ska utvecklas i framtiden.

Status

Just nu är andra detaljplaner och planprogram mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med planprogrammet för del av Skrea Backe. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.

Planområdet

Programområdet ligger i de östra delarna av Skrea Kyrkby, är ca 30 hektar stort och består av ett antal privata fastigheter. Området avgränsas i väster av golfbanan och bostadsområdet Brune Kulle och i öster av det öppna åkerlandskapet.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur ett planprogram blir till

Planprogrammets förfarande

Ärendet kommer att inledas med ett planprogram (PBL 5 kap 10 §) vilket samråds med berörda en gång i så kallat samråd. Därefter kan arbetet med att ta fram en detaljplan inledas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter