Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Glommens hamn - utveckling

Kommunstyrelsen gav 2011-04-05 § 105 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Glommens hamns utvecklingsmöjligheter.

Status

Ett planprogram har tagits fram för att få igång en diskussion från olika intressen om hur utvecklingen kan komma att se ut. Planprogrammet antogs i kommunstyrelsen 2016-03-08 § 82 och slår fast att det fortsatta detaljplanearbetet ska ha fokus på besöksnäring och fiskeverksamhet. Just nu förbereder vi planen för Glommens hamn inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Den 1 november 2019 hölls ett informationsmöte i Glommens Bygdegård. Syftet med mötet var att ge en inblick i detaljplanen för Glommens hamn och hur detaljplaneprocessen ser ut.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad under arbetets gång. Vi skickar ut nyhetsbrevet när det till exempel finns möjlighet för dig att lämna synpunkter eller när våra politiker fattat beslut gällande planen.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av Glommens hamn.

Planområdet

Planområdet är ca 9 hektar stort och är beläget ca 10 km norr om Falkenberg i den västra delen av Glommen. Det omfattar Glommens hamn, Glomstensudden och befintliga bostadstomter i öster och norr. Området angränsar i väster, norr och söder till Kattegatt och i öster till samhället Glommen.

Planbeskrivningar och kompletterande handlingar

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Tidsplan