Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 2:2 m fl - bostäder / motell

Kommunstyrelsen gav 2017-06-13 § 162 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för ett centralt beläget området i Ullared i syfte att möjliggöra byggnation av bostäder för tillfällig vistelse, t.ex. motell.

Status

Just nu förbereder vi detaljplan för Ullared 2:2 m fl inför samrådsskede och då finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen. Samråd beräknas ske under våren 2020.

Planområdet

Planområdet är ca 1,2 hektar stort och ligger centralt i Ullareds samhälle, mellan kyrkan och Gekås entré, direkt norr om Högvadsån. Marken ägs till största del av Gekås.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt