Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 2:2 m fl - bostäder / motell

Kommunstyrelsen gav 2017-06-13 § 162 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för ett centralt beläget området i Ullared i syfte att möjliggöra byggnation av bostäder för tillfällig vistelse, t.ex. motell.

Status

Detaljplanen befinner sig i uppstartsskedet och framtagande av samrådshandlingar och utredningar ska påbörjas.

Planområdet

Planområdet är ca 1,2 hektar stort och ligger centralt i Ullareds samhälle, mellan kyrkan och Gekås entré, direkt norr om Högvadsån. Marken ägs till största del av Gekås.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt