Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ullared 2:212 - verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14 § 144 att samhällsbyggnadsavdelningen ska påbörja detaljplanearbete för Ullared 2:212 som ursprungligen ingick i uppdraget för planprogram för Ullared 2:151. Syftet med planen är att pröva förutsättningarna att utöka byggrätten.

Status

Just nu förbereder vi detaljplan för Ullared 2:212 m fl inför samrådsskede och då finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen. Samråd beräknas ske under våren/sommaren 2020.

Planområdet

Planområdet ligger söder om väg 153 i området Sönneräng, öster om Ullared. Marken ägs av Gekås i Ullared AB.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan går till

Planprogrammets förfarande

Ärendet handläggas med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt