Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ullared 2:205 del av, m fl - verksamhet

Kommunstyrelsen gav 2020-09-15 § 242 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag utarbeta en ny detaljplan för fastigheten Ullared 6:3 (Ängaberg). Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bebyggelse och verksamhet. Området minskat vid beslut 2023-10-17 att beröra främst fastighet Ullared 2:205.

Status

Just nu förbereder vi området för uppdraget inför planområdets framtida utformning. Området minskat från ursprungsbeslutet vid beslut 2023-10-17 att beröra främst fastighet Ullared 2:205. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är beläget i den nordöstra kvadranten av Ullared. Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt