Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Tröinge 10:3 m fl - ändring planbestämmelse

Kommunstyrelsen gav 2019-05-14 § 146 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete att ändra detaljplanen för Tröinge 10:3 m fl. Huvudsyftet är att se över riktvärden för buller.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen Tröinge 10:3 m fl. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Planområdet

Planområdet, ligger i norra utkanten av Falkenberg, ca 2 kilometer nordost om centrum. Marken ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen förväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt