Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Töringe 7:19 och 7:3 - förskola

Kommunstyrelsen gav 2018-08-14 § 214 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag för förskola. Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för förskola.

Status

Just nu förbereder vi detaljplanen för Töringe 7:19 och 7:3 inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen. Samråd beräknas ske under våren 2019.

Planområdet

Planområdet är beläget i sydöstra Vinberg knappt 7 kilometer norr om Falkenberg. Området gränsar till Vinbergs naturreservat i söder samt fotbollsplaner i öster. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt