Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Källstorp 1:26 m fl - ändring detaljplan bostäder

Kommunstyrelsen gav 2018-05-15 § 140 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Källstorp 1:26 för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen Källstorp 1:26 m fl. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna i kommunstyrelsen. Ordningen revideras två gånger om året, en gång på våren och en gång hösten.

Planområdet

Planområdet är beläget i Prästaliden, cirka 4 km sydöst om Falkenberg centrum. Området angränsar till befintlig småhusbebyggelse. Planområdet är cirka 3 400 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter