Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Hjortsbergs centrum södra - butik/kontor/bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-10-11 § 288 och 289 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete kring Hjortsbergs centrum. Huvudsyftet är att stärka dess attraktivitet.

Status

Just nu förbereder vi Hjortsberg centrum södra inför planområdets framtida utformning. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är ca 25000 kvm och är beläget i ligger i södra Hjortsberg öster Falkenberg stad och söder om Ätran. Området ligger ca 3 km från centrum. Marken inom planområdet ägs till viss del av Falkenbergs kommun, men även av privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt