Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Hjortsberg centrum norra, Rybäcken 1 m fl - bostäder/verksamheter

Kommunstyrelsen gav 2016-10-11 § 291 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för Rybäcken 1 m fl, vid Hjortsbergs centrum norra. Huvudsyftet är att se över gällande detaljplans reglering för att skapa möjligheter för verksamheter och bostäder.

Status

Just nu förbereder vi, tillsammans med inblandade exploatörer, om planområdets framtida utformning. Ett informationsmöte ägde rum den 16 apriI för att i ett tidigt skede informera om vad den nya detaljplanen innbär. I ett senare samrådsskede kommer det att finnas möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är beläget vid södra delen av Kristineslätt, vid Hjortsberg öster Falkenberg stad och söder om Ätran. Området ligger ca 3 km från Falkenbergs centrum. Marken inom planområdet ägs till viss del av Falkenbergs kommun, samt av privata fastighetsägare.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad under arbetets gång. Vi skickar ut nyhetsbrevet när det till exempel finns möjlighet för dig att lämna synpunkter eller när våra politiker fattat beslut gällande planen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet föreslås handläggas med utökat förfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.